Tarcza 9.0: Rusza nabór wniosków w PUP i wojewódzkich urzędach pracy

Ewelina Czechowicz

Od 26 kwietnia 2021 r. przedsiębiorcy o określonym PKD mogą wnioskować o dofinansowanie miejsc pracy oraz dotacje.  Uprawnienia do kolejnej pomocy wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713). Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie w życie 4 maja 2021 r.

Poszkodowani przedsiębiorcy, których dotknął lockdown mogą wnioskować o dotację z powiatowych urzędów pracy oraz dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników z wojewódzkich urzędów pracy. Jakie warunki należy spełnić i kto może otrzymać pomoc z tarczy antykryzysowej 9.0 - wyjaśniamy

Kto może wnioskować o dotacje?

O pomoc mogą wnioskować mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności z niżej wskazanymi kodami oraz których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany:
  • w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40%
  • w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r.
  • lub we wrześniu 2020 r.

Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów jest: marzec 2021 r.(miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku), lub kwiecień 2020 r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku), lub luty 2020 r. lub wrzesień 2020 r.  W przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. O dotację mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Wniosek o dotacje

Wnioski o dotacje należy składać do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę przedsiębiorcy. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.  Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy. Aby złożyć wniosek trzeba posiadać profil zaufany lub korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta na portalu praca.gov.pl.

Rusza nabór wniosków o dotacje i dofinansowanie dla pracowników z tarczy 9.0

Źródło:shutterstock

Uprawnieni do otrzymania dotacji z tarczy 9.0

O pomoc z tarczy 9.0 mogą wnioskować przedsiębiorcy o kodacch PKD:

Kod PKD

Nazwa kodu

Maksymalna liczba dotacji, jaką może otrzymać przedsiębiorca

47.41 Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.42 Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.43 Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.51 Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.52 Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb
i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.53 Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 
1

47.54 Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.59 Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.64 Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.65 Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.75 Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

47.77 Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

77.29 Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

1

77.39 Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

1

96.02 Z

Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

1

96.09 Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

1

47.81.Z

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

2

47.82.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

2

47.89.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

2

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

3

 
91.02.Z

 
Działalność muzeów

4

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

5

51.10 Z

Transport lotniczy pasażerski

5

52.23.Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

5

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

5

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 
5

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 
5

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

5

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

5

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

 
5

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

5

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

5

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 
5

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 
5

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 
5

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

5

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

5

74.20.Z

Działalność fotograficzna

5

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

 
5

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

5

79.12.Z

Działalność organizatorów turystycznych

5

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

5

79.90.C

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 
5

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 
5

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 
5

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

5

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

5

85.59.A

Nauka języków obcych

 
5

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 
5

86.10.Z

Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

 
5

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

5

86.90.D

Działalność paramedyczna

5

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 
5

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 
5

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

5

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

5

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

5

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

5

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

5

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

 
5
 
 

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 
5

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

5

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

5

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

5

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Dotacja stanowi pomoc publiczną

Wartość dotacji stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 r. ze zm.). Do wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca dołącza wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków".

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.713). 
O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy z 43 rodzajów działalności gospodarczej ujętych według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), które już wcześniej były objęte obostrzeniami, a także dodatkowych 16 kodów, m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego. W sumie pomoc obejmie 59 kodów PKD.

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest adresowane do przedsiębiorców, którzy:

  • na dzień 31 marca 2021 roku prowadzili działalność w wymienionych w rozporządzeniu branżach jako działalność wiodącą;
  • odnotowali obniżenie co najmniej o 40 proc. przychodu z działalności gospodarczej uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 roku;

Po zawarciu umowy z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy dofinansowanie w wysokości 2 tys. zł przysługuje pracodawcy przez trzy miesiące i obejmuje zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia oraz innych form świadczenia usług i pracy, od którego odprowadzane są składki ZUS

O dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników mogą wnioskować przedsiębiorcy z 16 nowych branż:

PKD

Opis PKD

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z

  Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z

  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z

  Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z

 Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

77.29.Z

Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.02.Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Ponadto o dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników mogą wnioskować na podstawie tarczy antykryzysowej 9.0 przedsiębiorcy o kodach:

PKD z ustawy lub poprzedniego rozporządzenia

Opis

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z

Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B

Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z

Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z

Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z

Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z

Działalność fotograficzna

77.21.Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

79.12.Z

Działalność organizatorów turystyki

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z

Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A.

Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D

Działalność paramedyczna

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z

Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z

Działalność muzeów

93.11.Z

Działalność obiektów sportowych

93.13.Z

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z

Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z

Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 26 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Koronawirus w PolsceHOT