Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Tarcza 2.0: nowe wzory wniosków do ZUS o postojowe RSP-D i zwolnienie ze składek RDZ

27.04.2020 09:17 (aktualizacja: )

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0), spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS oraz wprowadzenie nowych typów wniosków. Nowe wersje wniosków przygotowano dla świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D) i zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ). 

» Brak wniosku o kontynuację postojowego w PUE ZUS. Wniosek RDZ bez aktualizacji

Nowe wnioski ZUS opracował dla:

  • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenia spłaty umowy (wniosek RDS),
  • kontynuacji świadczenia postojowego.

Aktualnie ZUS pracuje nad wprowadzeniem tych zmian na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Ich udostępnienie planuje się 29 kwietnia 2020 r.

Aby złożyć przez PUE ZUS wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) albo wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) według nowych zasad, nie trzeba jednak czekać do tego terminu. Można skorzystać z wniosków, które są aktualnie dostępne na PUE ZUS.

W przypadku wniosku o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) złożonego na aktualnie dostępnym na PUE ZUS formularzu, nie będziemy uwzględniać oświadczenia, że przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Takie oświadczenie nie jest już wymagane – ten warunek już nie obowiązuje.

W przypadku wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) - jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.

Uwaga!

do wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) nie trzeba dołączać załącznika dot. pomocy publicznej – te informacje są już na formularzu wniosku.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Wnioski o kontynuację świadczenia postojowego zarówno w wersji elektronicznej (na PUE ZUS) jak i papierowej (pdf do wypełnienia i wydruku) zostaną udostępnione w planowanym terminie (29 kwietnia br.). O świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. Pierwsze wypłaty tych świadczeń są realizowane w kwietniu.

Wnioski o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO) i o zawieszenie spłaty umowy (RDS) nie są jeszcze dostępne na PUE ZUS. Do czasu ich wdrożenia, można je składać w postaci papierowej – za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wszystkie aktualne wnioski są dostępne do wypełnienia i wydruku są na stronie www.zus.pl.

Uwaga!

Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Przypominamy, że aktualnie wnioski można składać do ZUS:

  • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
  • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Koronawirus w PolsceZUSHOT