Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Świadczenia dla bezrobotnych bez podatku. Stypendia z EFS i z UP wreszcie na równych zasadach

Piotr Szulczewski

Ministerstwo Finansów zdecydowało się przedłużyć zaniechanie poboru podatku od świadczeń wypłacanych bezrobotnym, aktywnie poszukującym zatrudnienia poprzez działania proponowane im przez urzędy pracy.

W dalszym ciągu świadczenia wypłacane na rzecz bezrobotnych pozostaną bez podatku dochodowego – ze względu na zaniechanie jego poboru. Do świadczeń takich nadal należeć będą świadczenia przyznane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.):

1) świadczeń otrzymanych w ramach działań aktywizacyjnych (działań zleconych wybranym w przetargach agencjom zatrudnienia do których kierowane są osoby trwale bezrobotne; działania aktywizacyjne świadczone w ramach umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych przez realizatora wobec osoby bezrobotnej mogą być zróżnicowane i zwolnienie obejmuje całość tych działań);

2) świadczeń z tytułu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie otrzymanych w ramach programów specjalnych (czyli w ramach działań obejmujących usługi i instrumenty rynku pracy oraz specyficzne elementy wspierające zatrudnienie mające na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy);

3) jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych absolwentom centrum integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej;

4) ryczałtu na przejazdy na szkolenia oraz ryczałtu na zakwaterowanie otrzymanych w ramach bonu szkoleniowego, ryczałtu na koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu otrzymanego w ramach bonu stażowego oraz świadczeń otrzymanych w ramach bonu na zasiedlenie;

5) stypendiów otrzymanych na podstawie tej ustawy.

Projektowany akt normatywny stanowi kontynuację rozporządzeń:

·         Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 1809);

·         Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864).

Równe zasady opodatkowania stypendiów z EFS i UP – w obu przypadkach bez zaliczki na PIT

Stypendium, czyli kwota wypłacana z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, podlega zwolnieniu z podatku jeśli wypłacane jest ze środków EFS. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Natomiast stypendia wypłacane z Funduszu Pracy są pomniejszane o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Powiatowe urzędy pracy (organy zatrudnienia) są bowiem zobowiązane – na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT – do poboru miesięcznych zaliczek na podatek, jako płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych.

W praktyce oznacza to, że osoby bezrobotne będące w jednakowej sytuacji prawnej otrzymują stypendia wypłacane przez powiatowe urzędy pracy w różnej wysokości. Stypendia finansowane z Funduszu Pracy są bowiem pomniejszane o zaliczkę na podatek w wysokości 17% wypłacanego stypendium.

Nowe rozporządzenie zmieni sytuację osób ze stypendium otrzymywanego ze środków UP. W ich przypadku podatek również nie będzie pobierany. Obecnie na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia wypłacane są następujące stypendia finansowane z funduszu pracy:

·         bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę (art. 41 ust. 1 ustawy),

·         bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (art. 41 ust. 3b ustawy),

·         bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach (art. 42a ust. 5 ustawy),

·         bezrobotnemu w okresie odbywania stażu (art. 53 ust. 6 ustawy),

·         uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych (art. 53g ust. 1 ustawy),

·         bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych (art. 55 ust. 1 ustawy),

·         osobie podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którą stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i która nie jest uprawniona do zasiłku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy).

 

Podatek PIT