Strata małżonka a limit dochodów w uldze na dziecko

Piotr Szulczewski 14.10.2013 09:00 (aktualizacja: )

Piotr Szulczewski

Żeby korzystać z ulgi na jedno dziecko, małżonkowie muszą zarobić nie więcej niż 112.000 zł łącznie. Do limitu liczą się dochody obojga małżonków. Problem pojawia się w przypadku, gdy któreś z małżonków wykaże zamiast dochodu – stratę.

Przepisy ustawy o podatku PIT za dochody, których przekroczenie nie pozwala na korzystanie z ulgi na dziecko, uznają takie dochody, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27 (skala podatkowa), art. 30b (kapitały pieniężne) i art. 30c (podatek liniowy), pomniejszone o kwotę składek ZUS.

Dochody dzieci w PIT za 2013 rok

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica nie jest dochodem ujemnym, lecz jest stratą ze źródła przychodów, a zatem instytucją zupełnie inną niż dochód.

Choć przepisy ustawy o PIT nie wskazują literalnie prawa rozliczenia straty w ramach limitu, to wydaje się, że racjonalnym będzie, by podatnik wykazał dochód zero złotych i dodał do niego dochód drugiego małżonka, a sumę tych kwot porównał z dopuszczalnym limitem dochodów. Nie może jednak konsumować własnej straty z dochodem drugiego małżonka.

Piotr Szulczewski
PIT.pl