Pobierz e-pity 2019

Sprzedałeś nieruchomość? Rozlicz ulgę mieszkaniową w PIT za 2013 rok

Iwona Maczalska 06.03.2014 09:00 (aktualizacja: )

Iwona MaczalskaZgodnie z przepisami ustawy o PIT sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup podlega opodatkowaniu 19% podatkiem PIT. Są jednak sposoby by uniknąć podatku korzystając z tzw. ulgi mieszkaniowej.
 

Sprzedaż nieruchomości - opodatowanie

Aktualnie obowiązująca stawka podatku w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej lub wybudowanej po 1 stycznia 2007 roku wynosi 19%. Przy czym podstawą opodatkowania jest dochód, czyli kwota jaką podatnik uzyskał ze zbycia nieruchomości, pomniejszona o koszty zbycia po odjęciu kosztów nabycia oraz poczynionych na nieruchomość nakładów.


Ulga mieszkaniowa: sprzedaż przed upływem 5 lat a zwolnienie z podatku

Pomimo, że sprzedaż nieruchomości nabytej przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zakup nieruchomości podlega opodatkowaniu – podatku można uniknąć spełniając warunki do skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej.

Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości (nabytej lub wybudowanej po 31 grudnia 2008 r.) przez upływem 5 lat spożytkować należy na własne cele mieszkaniowe. Są nimi wydatki poniesione m.in. na zakup kolejnego budynku mieszkalnego, wydatki na nabycie gruntu, budowę lub rozbudowę budynku lub jego części. Przy czym wydatki te muszą być poniesione w okresie 2 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nieruchomość została sprzedana.

Oznacza to, że podatnik zbywający nieruchomość prywatnie będzie mógł przeznaczyć pieniądze na cel mieszkaniowy i uzyskać w tym zakresie stosowne zwolnienie z podatku dochodowego.

Warto podkreślić, że ulga nie dotyczy wyłącznie wydatków na zakup nieruchomości, lecz również spłaty kredytu zaciągniętego przed jak i po sprzedaży nieruchomości.

<< więcej na temat ulgi mieszkaniowej


Ulga mieszkaniowa w PIT za 2013 rok

Jeżeli podatnicy w ciągu dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nieruchomość została sprzedana przeznaczą środki z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, będą mogli skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która obniży wysokość dochodu.

Ulgę liczy się do wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Nadwyżka ponad tę proporcję nie podlega opodatkowaniu.

W tym przypadku podatnik zobowiązany jest rozliczyć uzyskane dochody na deklaracji PIT-39 wskazując w części D polu 25 kwotę dochodu zwolnionego z podatku. Przy czym podstawą obliczenia podatku (pozycja 26 części D) będzie kwota z pozycji 23 pomniejszona o kwotę dochodu zwolnionego z podatku znajdującego się w pozycji 25 (po zaokrągleniu do pełnych złotych).
 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-39 (5) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
 objaśnienia

Uwaga ! Podstawę obliczenia podatku w części D pola 25 deklaracji PIT-39 należy zaokrąglić się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące mniej niż 50 groszy należy całkowicie pominąć, natomiast końcówki wynoszące więcej niż 50 groszy należy podwyższyć się do pełnych złotych.

Iwona Maczalska,
PIT.pl