SLIM VAT. Objaśnienia Ministerstwa Finansów

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo FInansów wydało nowe objaśnienie prawne w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

» SLIM VAT: uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT od 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wprowadzono do ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej: „ustawą o VAT” szereg zmian upraszczających rozliczenie podatku od towarów i usług, tzw. pakiet Slim VAT. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej: „ustawą zmieniającą”, stanowią odpowiedź na postulaty przedsiębiorców w zakresie ułatwienia i unowocześnienia rozwiązań stosowanych w podatku VAT. Mając na uwadze oczekiwania przedsiębiorców i dzięki wdrożeniu w ostatnim okresie narzędzi informatycznych pozwalających na prowadzenie zaawansowanych analiz przez Ministerstwo Finansów oraz postęp technologiczny w rozliczaniu podatku VAT możliwe stało się wprowadzenie wielu rozwiązań, które istotnie wpłyną na uproszczenie systemu rozliczeń podatku VAT.

Niniejsze objaśnienia podatkowe stanowią odpowiedź na przekazane w ramach konsultacji publicznych zapewnienia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o przygotowaniu informacji opisujących stosowanie zmienionych przepisów ustawy o VAT, na praktycznych przykładach opisujących sytuacje mogące występować w prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

Slim VAT - objaśnienia MF

Źródło: shutterstock

W objaśnieniach podatkowych omówiono poszczególne przepisy pakietu Slim VAT z podaniem przykładów ich praktycznego stosowania, tj.:

  1. wydłużenie terminu na wywóz towarów z zachowaniem stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 miesięcy na 6 miesięcy,
  2. wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
  3. spójne kursy walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatkach dochodowych,
  4. wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  5. podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty przyjmowanej dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty netto (bez podatku),
  6. brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
  7. wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania korekt zwiększających cenę, zgodnie z którym w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

W objaśnieniach podatkowych zawarto również informacje o sposobie stosowania znowelizowanych przepisów dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych oraz mechanizmu podzielonej płatności.

Dodatkowo przedstawiono nowe zasady wprowadzone w przepisach ustawy o VAT w zakresie opodatkowania zaliczek, jakie otrzymuje dostawca na poczet eksportu towarów w sytuacji, gdy w związku ze specyfiką dostawy termin wywozu towarów wykracza poza okres 6 miesięcy.

Całe objaśnienie można pobrać tutaj. 

SLIM VAT