Składy VAT - uproszczenie rozliczenia i poboru VAT w konsultacjach podatkowych

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Celem konsultacji jest określenie branż, dla których składy VAT mogą okazać się interesującym rozwiązaniem. Opinie i uwagi wraz z uzasadnieniem można zgłaszać do 3 kwietnia 2023 r.

Prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT.

Składy VAT

Źródło: shutterstock

Jak wykazują doświadczenia innych państw członkowskich UE, procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 - 163 dyrektywy VAT, może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

Opinie i uwagi do koncepcji wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres [email protected]

Materiały

Zawiadomienie o konsultacjach podatkowych koncepcja składu VATZawiadomienie​_o​_konsultacjach​_podatkowych​_koncepcja​_składu​_VAT​_(2).pdf 0.12MBUpoważnienie do RODO wzór
Upoważnienie​_do​_RODO​_wzór​_.docx 0.02MB
Koncepcja wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT
Koncepcja​_wdrożenia​_do​_polskiego​_porządku​_prawnego​_instytucji​_składu​_VAT​_(2).pdf 0.09MB
Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna.pdf 0.05MB

Źródło: MF

VATZmiany w VAT