Składki emerytalno-rentowe bez górnej granicy można zoptymalizować

Piotr Szulczewski 14.11.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zapowiadana zmiana zasad ustalania rocznej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wymusza od obywateli działań, które obniżą ich składki. Warto pomyśleć o dopuszczalnej prawem optymalizacji.

Składki emerytalno-rentowe bez górnej granicy można zoptymalizować  

Składki emerytalno-rentowe bez górnej granicy można zoptymalizować / YAY foto

[aktualizacja 14.11.2018]:TK uznał przepisy za niezgodne z Konstytucją

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone – taki zapis wynika obecnie z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Już niedługo zasada ta zostanie usunięta, a podatnik płacić będzie musiał składki od każdej złotówki, również od zarobków w wysokości ok. 130.000 zł rocznie.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
OkresLimit roczny
2017127.890,00 zł
2016121.650,00 zł
2015118.770,00 zł
2014112.380,00 zł

Źródło: Opracowanie własne, PIT.pl

Optymalizacja, jakiej powinno się poddać wynagrodzenia, polegać powinna na uzyskaniu zbiegów tytułów ubezpieczeniowych lub ustaleniu wynagrodzeń z tytułów, które nie podlegają w ogóle składkom na ubezpieczenie społeczne.

Decyzja TK w sprawie ustawy znoszącej od 1 stycznia 2019 roku limit wymiaru składek ZUS odroczona do 13 listopada 2018 roku

Jeżeli podatnik podejmuje decyzję, by optymalizacji poddać nadwyżkę ponad 127.890 zł rocznie, w takim przypadku najbezpieczniejszym byłoby ustalenie stałej wartości wynagrodzenia zasadniczego, dla którego podstawa składek (kwota brutto wynagrodzenia) nie przekracza dwunastej części kwoty 127.890 zł (odpowiednio wyższej w roku 2018 o wskaźnik). Daje to optymalizację u tych podatników, których wynagrodzenie brutto przekracza 10.657,5 zł

Zbieg tytułów ubezpieczenia metodą na ominięcie nielimitowanych składek ubezpieczeniowych

Łączenie tytułów ubezpieczeń w przypadku zatrudnienia o umowę o pracę jest dopuszczalne pod warunkiem, że inne – optymalizowane - tytułu ubezpieczeń nie wynikają z umów zawartych z pracodawcą. W tym ostatnim przypadku bowiem staną się one niezależną podstawą opłacania składek ZUS.

Przykład

Podatnik posiada umowę o pracę z firmą A na 10.000 zł miesięcznie brutto. Możliwa jest dodatkowa praca w nadgodzinach (warta ok. 1500 zł miesięcznie). W ramach optymalizacji zamiast nadgodzin pracownik decyduje się na wykonanie dodatkowej umowy zlecenie na tę sama kwotę na rzecz pracodawcy. Optymalizacja nie będzie możliwa – składki ZUS zostaną zapłacone od obu umów. Jeśli ten sam podatnik zdecyduje się zamiast nadgodzin wykonać umowę zlecenie na rzecz innego podmiotu niż jego pracodawca – od tej umowy składki nie wystąpią.

Oprócz umów o pracę, warto w ramach optymalizacji rozważyć zatrudnienie na podstawie dwóch lub większej ilości umów zlecenie lub na podstawie np. kontraktu menedżerskiego. Zamiast płacić składki możliwe jest obniżenie w znaczący sposób składek – byleby chociaż jedna z umów zawarta została na kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pozostałe umowy nie będą wówczas rodziły w ogóle obowiązku opłacania składek emerytalno – rentowych.

Tytuły, które nie rodzą obowiązku ubezpieczeń metodą na ominięcie nielimitowanych składek ubezpieczeniowych

Uchwała o powołaniu jako członek organu spółki może przewidywać wynagrodzenie dla członka. Podlega ono opodatkowaniu według zasad przewidzianych dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście jednak nie rodzi obowiązków opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe nawet w przypadku łączenia wynagrodzenia z pobieraniem wynagrodzenia z innych tytułów. Co ważne - zatrudnienie członka zarządu na umowę o pracę nie wyklucza możliwości przyznania mu wynagrodzenia również na podstawie uchwały wspólników lub rady nadzorczej. Możliwe jest łączenie funkcji w organach spółki i określonej umowy - z której nie wynikają czynności związane z tą funkcją, nie rodzi obowiązku składek ZUS (decyzja interpretacyjna ZUS z 8 kwietnia 2016 r., sygn. akt WPI/200000/43/ 390/ 2016).

Taka sama zasada dotyczy również umów o dzieło, niemniej w tym przypadku optymalizacji nie uda się dokonać przy łączenie etatu i dzieła, gdyż wynagrodzenie z tego ostatniego tytułu podwyższy podstawę składek z umowy o pracę.

Tytuły zwolnione ze składek ZUS metodą na ominięcie nielimitowanych składek na ZUS

Możliwa jest również optymalizacja w oparciu o wypłaty zwolnione ze składek ZUS.W takim przypadku nie ma konieczności zawarcia dodatkowej umowy współpracy, lecz ustalić należy tytuł wypłaty wskazany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawami wypłat bez składek ZUS są np.:

  • nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat,
  • zwrot kosztów używania w jazdach lokalnych przez pracowników, dla potrzeb pracodawcy, pojazdów niebędących własnością pracodawcy - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu - określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem wypłat ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej przez niego według zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Limit 30-krotnościPIT-37ZUS