Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rzecznik MŚP chce objaśnień prawnych stosowania procedury odwoławczej w ramach Tarczy Antykryzysowej

Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w przedmiocie warunków skorzystania z tzw. Tarczy finansowej przez mikroprzedsiębiorców.

» Eksperci ZUS o tarczy antykryzysowej. Pytania i odpowiedzi

W związku z wątpliwościami mikroprzedsiębiorców odnośnie warunków skorzystania tzw. Tarczy finansowej Rzecznik MŚP wnioskuje do Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie procedury odwoławczej. 

W przepisach ustawy OSIR oraz rozporządzenia MFIPR w zakresie programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” nie zamieszczono przepisów szczególnych odnośnie trybu odwoławczego w przypadku wydania przez PFR decyzji odmawiającej przyznania wsparcia. W szczególności brak jest jednoznacznego wskazania w przepisach ustawy OSIR oraz rozporządzenia MFIPR przepisów wskazujących na to czy decyzje PFR podlegają kontroli sądów powszechnych lub sądów administracyjnych.

» Tarcza Finansowa PFR: od 18 maja odwołania w sprawie zbyt niskich subwencji

W związku z powyższym Rzecznik zadał następujące pytania:

„Czy od decyzji Polskiego Funduszu Rozwoju o odmowie przyznania pomocy w postaci subwencji finansowej o której mowa w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” przyznawanej w oparciu o przepisy art. 21a ust 1 i 2 ustawy OSIR i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności, przysługuje przedsiębiorcy procedura odwoławcza na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów art. 53 i art. 61 ustawy o spójności tj. w trybie rozdziału 15 ww. ustawy?”

W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 1 proszę o wskazanie czy decyzja Polskiego Funduszu Rozwoju o odmowie przyznania pomocy o której mowa w art. 21a ust 1 i 2 ustawy OSIR i art. 27 ust. 4 ustawy o spójności  w postaci subwencji finansowej o której mowa w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” podlega kontroli sądów powszechnych lub sądów administracyjnych?”

Stanowisko Rzecznika

Pakiet rozwiązań o którym mowa w niniejszym piśmie, jest wsparciem oferowanym przedsiębiorcom przez Państwo. Oznacza to, że PFR jest na mocy ustawy podmiotem powołanym do przyjęcia i rozpoznania wniosku przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie w ramach pakietu rozwiązań. Tym samym PFR jest powołany, na mocy powszechnie obowiązującego prawa, do udzielenia przedsiębiorcom wsparcia. Realizując to zadanie, ingeruje w sposób władczy i jednostronny w prawa i obowiązki jednostek. Wynikająca z ustawy działalność PFR w zakresie rozpoznania wniosku o pomoc w zakresie analizowanego pakietu pomocy mieści się zdaniem Rzecznika w działalności administracji publicznej (rządowej). Podmiot ten na skutek rozpoznania wniosku przedsiębiorcy, decyduje o sytuacji prawnej przedsiębiorcy (jednostki) w zakresie przyznania mu prawa do wsparcia, a przedsiębiorca ten nie jest z PFR powiązany organizacyjnie ani prawnie.

Mając na względzie zatem, że PFR jest podmiotem realizującym zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, do którego działania stosuje się przepisy ustawy o spójności, to odpowiednio rozstrzygnięcia podejmowane przez PFR w zakresie odrzucenia złożonego przez przedsiębiorcę wniosku mają postać decyzji od której przysługuje odwołanie. Od rozstrzygnięcia wydanego w trybie odwoławczym przysługuje zaś przedsiębiorcy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2019, poz. 2325) – dalej p.p.s.a.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Koronawirus w Polsce