Rzecznik MSP chce kar dyscyplinarnych dla urzędników za nieuzasadnione postępowania karno-skarbowe

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego.

W związku ze zgłoszeniami przedsiębiorców kierowanymi do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił o rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec urzędników Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, odpowiedzialnych za wszczynanie nieuzasadnionego postępowania karnego skarbowego w celu zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zawieszanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tuż przed jego wygaśnięciem, jest praktyką wciąż stosowaną przez niektórych urzędników w Polsce. Ma ona na celu przedłużenie możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej. Dzięki temu organ podatkowy lub celno-skarbowy ma możliwość wydania decyzji nawet po okresie, w którym zobowiązania podatkowe powinny się przedawnić. Ministerstwo Finansów, aby ograniczyć podobne sytuacje w przeszłości, wystosowało do urzędników specjalne zalecenia, których powinni przestrzegać. Dodatkowo, ta kwestia została również rozwiązana w przygotowanym przez Ministerstwo projekcie nowej ordynacji podatkowej. Pomimo otrzymania precyzyjnych wytycznych oraz wiedzy o projektowanych nowych przepisach – wciąż zdarzają się przypadki urzędników, którzy dokonują interpretacji według własnego uznania.

– Za pośrednictwem Rady Przedsiębiorców i bezpośrednio do Biura Rzecznika spływają informacje o urzędnikach, którzy wciąż nie stosują się do wytycznych Ministerstwa Finansów – powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. – Taka praktyka stoi w sprzeczności z ideą Konstytucji Biznesu, której powinni przestrzegać.

W przypadku przedsiębiorcy z Wrocławia od 2014 roku toczyło się postępowanie podatkowe w sprawie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do sierpnia 2013 roku. To postępowanie nie zostało rozstrzygnięte do dnia dzisiejszego, a jego przedawnienie nastąpiłoby wraz z końcem 2018 r. W dniu 23 listopada 2018 roku Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wszczął postępowanie przygotowawcze, czego skutkiem było zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego Spółki.

– Wszczęcie postępowania jeszcze przed wydaniem decyzji przez organ I instancji oznacza, że organ, który wszczął to postępowanie kierował się jednoznacznie chęcią zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Takie praktyki nadwyrężają zaufanie przedsiębiorców do urzędów i wpływają negatywnie na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział Jacek Cieplak, Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Kontrola