Różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce jedne z najniższych w UE

Dobra sytuacja gospodarcza, spadek poziomu bezrobocia wśród kobiet oraz wzrost zatrudnienia kobiet pracujących na pełen etat – to jedne z głównych przyczyn zmniejszającej się luki płacowej pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w Polsce.

Coraz mniejsza luka płacowa

Potwierdzają to badania analizujące różnice wynagrodzeń ze względu na płeć.Statystycznie kobieta, wykonując taką samą lub porównywalną pracę co mężczyzna, zarabia od niego mniej. Problem ten, zwany „luką płacową” występuje na całym świecie.

Polska z niską luką płacową w UE

Według danych Eurostatu (2016) Polskę charakteryzuje jedna z najniższych wartości luki płacowej w Unii Europejskiej. Różnica w zarobkach wynosi bowiem 7,2% na niekorzyść kobiet (tj. o pół punktu procentowego mniej niż w 2014 r.), podczas gdy średnia unijna to 16,2% (różnica średniej stawki godzinowej brutto w całej gospodarce).

- Polska należy tym samym do pięciu krajów z najniższymi wskaźnikami luki płacowej wśród wszystkich krajów uwzględnionych przez Eurostat. W 2016 r. niższa luka płacowa była tylko w Rumunii, Włoszech, Luksemburgu oraz Belgii - mówi minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Zestawienie Eurostatu zamykają, znacznie powyżej średniej unijnej, takie kraje jak Estonia (25,3%), Czechy (21,8%) i Niemcy (21,5%)

We wszystkich krajach UE luka płacowa jest wyższa wśród pracowników sektora prywatnego zaś niższa dla sektora publicznego. W Polsce w 2016 r. w sektorze publicznym wskaźnik ten wyniósł jedynie 2,8%, co było jedną z najniższych odnotowanych wartości, podczas gdy w większości krajów UE wskaźnik ten kształtował się on na poziomie wyższym niż 10%.

W sektorze prywatnym zróżnicowanie w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce wyniosło 16,1% i kształtowało się na poziomie średnim w porównaniu z innymi krajami UE.

Luka płacowa w Polsce jest bardzo niska wśród pracowników w wieku przedemerytalnym (2,8%) i osiągnęła wartość najniższą wśród 21 krajów UE dla których możliwe jest oszacowanie tego wskaźnika.

Najwyższą wartość tej miary zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata (12%).

Dobry wynik także wśród krajów OECD

Także w raporcie PwC „Women in Work Index 2018 ” analizującym sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),  Polska wypada dobrze. Nasz kraj znalazł się na 9 pozycji z najlepszym awansie w rankingu. Od 2000 r. Polska awansowała o 10 pozycji, z miejsca 19.

Polska wypada też bardzo korzystnie odnośnie luki płacowej. Ze wskaźnikiem na poziomie 7% luki płacowej, plasuje się na 4. miejscu po Luksemburgu, Grecji i Belgii - państwach o najniższych poziomach tych wskaźników.

Tegoroczna edycja raportu obejmuje dane za 2016 r. Indeks z badania PwC obejmuje takie wskaźniki jak: różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, stopa bezrobocia wśród kobiet, bezpieczeństwo zatrudnienia, forma zatrudnienia (pełny lub niepełny etat).

Aplikacja dla pracodawców dla oszacowania różnic w wynagrodzeniach pracowników

Zagwarantowanie równej płacy za tę samą pracę lub pracę tej samej wartości jest nie tylko prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy, ale też niesie ze sobą wiele korzyści - jest wyrazem tworzenia atrakcyjnych stanowisk pracy, które przyciągają najbardziej utalentowane osoby oraz dają motywację dotychczasowym pracownikom. To przekłada się z kolei na zwiększenie konkurencyjności danego pracodawcy.

Aby ułatwić zainteresowanym pracodawcom zweryfikowanie, czy za taką samą pracę wynagradzają w równy sposób, MRPiPS przygotowało aplikację komputerową „Równość płac”, pozwalającą w łatwy sposób oszacować różnice w wynagrodzeniach pracowników, z uwzględnieniem ich płci, wieku wykształcenia oraz innych wybranych cech.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej. Ma pomóc wszystkim, którzy zatrudniają pracowników, w kształtowaniu świadomej i niedyskryminującej polityki płacowej.

Źródło: MRPiPS

Wynagrodzenie minimalne