Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Rozliczanie VAT od 1 lipca 2018 r.

Gazeta Podatkowa

Od 1 lipca 2018 r. nabywcy towarów i usług będą mieli możliwość zapłaty za nabyte towary i usługi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W związku z tym sprzedający, z wpłaconej przez nabywcę wartości brutto, podatek VAT otrzyma na specjalny, utworzony w tym celu tzw. rachunek VAT. Korzystanie przez podatników z mechanizmu podzielonej płatności wpłynie także na zasady rozliczania podatku VAT przez czynnych podatników składających deklaracje VAT.

 

Zobowiązanie podatkowe do zapłaty

Od 1 lipca 2018 r. podatnik będzie mógł dokonać wyboru sposobu zapłaty zobowiązania podatkowego. Będzie mógł wykonać w całości przelew na konto urzędu skarbowego ze swojego rachunku rozliczeniowego lub z rachunku VAT.

Ustawodawca wprowadzając do ustawy o VAT zasady dotyczące mechanizmu podzielonej płatności wprowadził także szereg przepisów przewidujących system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o stosowaniu tego mechanizmu. Nowo dodany do ustawy o VAT art. 108d przewiduje wprowadzenie zachęty dla podatników, którzy dokonają wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT, jeśli zostanie ona dokonana za pomocą rachunku VAT. Jeżeli podatnik skorzysta z tej możliwości, kwota jego zobowiązania będzie zmniejszona o kwotę obliczoną na podstawie wzoru wskazanego w art. 108d ustawy o VAT (patrz ramka), uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP obowiązującej na 2 dni robocze przed dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane. Tak więc, jeśli podatnik zapłaty takiej dokona w całości z rachunku VAT i zapłata ta będzie miała miejsce przed terminem zapłaty podatku, czyli generalnie przed 25. dniem danego miesiąca, wówczas zyska prawo do pomniejszenia należnej wpłaty o skonto.

Kwotę, o którą obniży zobowiązanie podatkowe, należy zaokrąglić do pełnych złotych (przykład).

Podatnik, o kwotę wyliczoną w taki sposób będzie mógł zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe za dany okres rozliczeniowy. Przy czym podstawowym warunkiem skorzystania z tego obniżenia jest zapłata zobowiązania z rachunku VAT.

Warto podkreślić, że w praktyce podatnik będzie mógł zastosować także tzw. sposób mieszany zapłaty. Podatnik będzie mógł z niego skorzystać w sytuacji, gdy nie będzie posiadał na rachunku VAT wystarczających środków do pokrycia całej kwoty zobowiązania podatkowego. Wówczas do wysokości posiadanych na rachunku VAT środków zapłata zobowiązania podatkowego będzie realizowana z tego rachunku, natomiast w pozostałej części - z rachunku rozliczeniowego podatnika. Należy jednak zaznaczyć, że przy takim sposobie uregulowania zobowiązania, mimo użycia środków pochodzących z rachunku VAT, podatnik nie będzie miał możliwości zastosowania skonta.

 

Rozliczenie nadwyżki VAT

W związku z możliwością stosowania mechanizmu split payment, wprowadzono także zmiany w art. 87 ustawy o VAT. Zgodnie z nimi, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem złożonym wraz z deklaracją VAT o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie mu dokonany w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Ważne jest to, że chodzi o zwrot całej kwoty nadwyżki VAT, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Rozwiązanie to jest korzystne dla podatników nie tylko ze względu na znacząco krótszy termin zwrotu i brak warunków dodatkowych związanych z jego realizacją, ale też z uwagi na to, że termin 25-dniowy na dokonanie zwrotu na rachunek VAT nie będzie mógł zostać przedłużony przez organ podatkowy.

Termin zwrotu podatku na rachunek VAT nie będzie podlegać przedłużeniu, co jednak nie oznacza, że zasadności tego zwrotu nie będzie można w późniejszym czasie skontrolować.

Zgodnie z art. 87 ust. 6b ustawy o VAT zwrot różnicy podatku na rachunek VAT będzie dokonywany przez urząd skarbowy przy użyciu komunikatu przelewu, w którym urząd będzie musiał wskazać kwotę odpowiadającą zwracanej kwocie różnicy podatku, okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot, oraz numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Zwrot VAT w tym terminie nie będzie także zależał od spełnienia warunków określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Podatnik będzie musiał jedynie zadeklarować chęć otrzymania zwrotu na rachunek VAT, zaznaczając odpowiednią pozycję deklaracji VAT.

W związku z tym z dniem 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 856). Zmienione zostaną m.in. wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, a także objaśnienia do deklaracji.

Do wzorów VAT-7 i VAT-7K wprowadzone zostaną następujące zmiany:

1) dodano nową pozycję 58 w części E dotyczącej obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu (w pozycji tej podatnik będzie wpisywał kwotę do zwrotu na rachunek VAT, o której mowa w art. 87 ust. 6a ustawy),

2) dodano w części F nową pozycję 67, którą podatnik będzie wypełniał w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym korzystał będzie z obniżenia zobowiązania podatkowego, w przypadku dokonania zapłaty tego zobowiązania w całości z rachunku VAT (art. 108d ustawy o VAT),

3) w pozycji 68 podatnik będzie zaznaczał kwadrat "tak" w sytuacji, gdy będzie wnioskował o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT.

Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. (lub trzeci kwartał 2018 r.).

Zatem w nowej deklaracji VAT-7, podatnik będzie wskazywał ogólną kwotę do zwrotu na rachunek wskazany przez niego (pozycja 57 deklaracji), a o sposobie jej przekazania będzie decydował wypełniając pozycje:

  • 58 - kwota do zwrotu na rachunek VAT,
  • 59 - kwota do zwrotu w terminie 25 dni (art. 87 ust. 6),
  • 60 - kwota do zwrotu w terminie 60 dni,
  • 61 - kwota do zwrotu w terminie 180 dni.

Będzie mógł również wykazać kwotę nadwyżki VAT naliczonego nad należnym jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, wypełniając pozycję 62 deklaracji VAT-7.

Przykład

Zakładamy, że podatnik w rozliczeniu za lipiec 2018 r. wykaże kwotę do zapłaty w wysokości 10.000 zł. Podatnik chcąc skorzystać ze skonta, postanowi w całości zobowiązanie to uregulować z rachunku VAT. Jeżeli wpłaty dokona w dniu 10 sierpnia 2018 r. (termin zapłaty podatku VAT za lipiec 2018 r. przypada 27 sierpnia), to wysokość skonta można obliczyć (zakładając stopę referencyjną w wysokości 1,50%):

S = 10.000 zł × 1,50% ×17= 7,08 zł (w zaokrągleniu 7 zł)
360

Podatnik w deklaracji VAT-7 składanej za lipiec 2018 r., w części F zaznaczy pozycję 67 (art. 108d ustawy o VAT).

 

S = Z × r ×n
360

gdzie:

S-kwota, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,
Z-kwota zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikająca z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,
r-stopa referencyjna NBP obowiązująca na 2 dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
n-liczba dni od faktycznego terminu zapłaty podatku, z wyłączeniem tego dnia, do terminu określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62)


autor: Aleksandra Węgielska
Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 2018-06-18

Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl