Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Rolnik też składa deklarację podatkową PIT

Piotr Szulczewski 06.04.2016 09:00 (aktualizacja: )

 

Rolnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, zobowiązani są rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Przychody z działów specjalnych, zarówno w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i uproszczeń w rachunkowości rolnika, rozlicza się składając PIT-36 lub PIT-36L.

Rolnik też składa deklarację podatkową PIT

Źródło: YAY foto

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Podatnik może wybrać opodatkowanie działów specjalnych albo na zasadach ogólnych w tym również rozliczając je na podstawie tzw. norm szacunkowych, albo podatkiem liniowym.

Podatnicy rozliczający przychody z działów specjalnych produkcji rolnejpodatkiem liniowym, do 20 stycznia mają możliwość dokonania wyboru tej formy opodatkowania. Natomiast przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad ogólnych (rozliczając przychody i koszty i opodatkowując je według skali podatkowej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. W 2015 r. o zamiarze założenia ksiąg podatnik był obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Podatnik rozliczający działy specjalne przychody na podstawie ksiąg podatkowych, koszty pochodzące z tego tytułu może wprowadzać do deklaracji podatkowej, rozliczając ulgi i odliczenia podatkowe. Ograniczenia w zakresie odliczeń dotyczą rolników korzystających z opodatkowania liniowego. W ich przypadku odliczenie dotyczyć może wyłącznie składek ZUS oraz zdrowotnej.

Natomiast rolnik, który prowadzi wyłącznie inną działalność rolniczą niż działy specjalne produkcji rolnej, nie ma obowiązku przeprowadzenia rozliczeń podatkowych i nie musi składać rocznej deklaracji PIT. Gdyby jednak łączył źródła przychodów np. działalność rolnicza z samodzielną działalnością gospodarczą lub z umową o pracę, w zakresie przychodów innych niż działalność rolnicza podatek dochodowy musi zostać zapłacony, a w konsekwencji obowiązkowe jest roczne rozliczenie podatkowe.

Rolnik nie odliczy składek KRUS

Deklaracja rolnika, zarówno składana na PIT-36, jak i na PIT-36L, nie pozwala na to, by odliczane od dochodu pozostawały składki rolniczego ubezpieczenia społecznego (KRUS). Odliczenie dotyczyć może jedynie składek opłacanych na ZUS oraz składek zdrowotnych.

Rolnik rozliczający się normami z ustawy o PIT też złożą deklarację roczną

Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Składają wówczas deklarację PIT-6, na podstawie której naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję będącą podstawą do płacenia zaliczek na podatek. Natomiast faktyczne przychody z działów specjalnych podatnicy tacy rozliczają w deklaracji PIT-36 korzystając jednak przy ustalaniu tego podatku z norm wskazanych w ustawie o PIT.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

RolnikRozliczenie roczne