Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Na 2017 rok

 

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
gr
1 2 3 4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

     

a) rośliny ozdobne

1 m2

11

35

b) pozostałe

1 m2

4

24

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

60

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

     

a) rośliny ozdobne

1 m2

8

49

b) pozostałe

1 m2

5

21

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

4

89

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

     

a) kurczęta

1 sztuka

 

15

b) gęsi

1 sztuka

1

27

c) kaczki

1 sztuka

 

34

d) indyki

1 sztuka

 

83

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

     

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

24

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

71

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

78

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

33

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

14

19

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

38

7

Wylęgarnie drobiu:

     

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

b) gęsi

1 sztuka

08

c) kaczki

1 sztuka

02

d) indyki

1 sztuka

08

8

Zwierzęta futerkowe:

     

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada
podstawowego

44

93

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

19

75

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

15

29

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

23

35

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada
podstawowego

5

38

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada
podstawowego

5

38

9

Zwierzęta laboratoryjne:

     

a) szczury białe

1 sztuka

 

14

b) myszy białe

1 sztuka

02

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3

 

33

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

26

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2

195

50

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

162

90

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

81

46

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

     

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

325

79

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

68

44

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

35

81

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

40

74

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

16

29

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

6

53

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

9

77

h) konie rzeźne

1 sztuka

488

72

i) konie hodowlane

1 sztuka stada
podstawowego

390

98

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

47

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada
podstawowego

44

00

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada
podstawowego

16

29

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2058).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. 2014 poz. 1558)

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2015 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 


Komentarze

Autor: Damian Bajorek (02-03-2015 08:41:39)
Temat: Kłamstwo !
Proszę się nie podszywać pod mą osobę za to grozi odpowiedzialność karna
Dodaj swój komentarz