Pobierz e-pity 2020

Rolnik ryczałtowy posłuży się numerem PESEL, rolnik - VATowiec - numerem NIP

Piotr Szulczewski 13.06.2016 09:00 (aktualizacja: )

 

Rolnicy korzystający ze zwolnienia z podatku VAT ze względu na swój status – ryczałtowców – powinni posługiwać się dla celów podatkowych numerem PESEL. Inaczej, jeżeli zdecydują się oni zarejestrować dla celów VAT i uzyskać status podatników VAT czynnych. Wówczas stosować powinni numer NIP.

Rolnik ryczałtowy posłuży się numerem PESEL, rolnik - VATowiec - numerem NIP

Źródło: YAY foto

Dla celów podatkowych identyfikatorem podatnika jest:

  • numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,

Rolnik ryczałtowy nie jest podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy – ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepisów ustawy nie stosuje się bowiem m.in. do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;

Rolnik ryczałtowy korzysta również zezwolnienia z opodatkowania VAT nie dokonuje rejestracji dla celów tego podatku.

 

W efekcie nafakturach VAT-RR, a także na innych dokumentach związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym może on posługiwać się wyłącznie nadanym mu numerem PESEL.

Powyższe potwierdzają organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 maja 2012 r. w interpretacji o sygn. akt ILPP1/443-101/12-4/NS wskazał, że: „faktura VAT RR wystawiana dla rolnika ryczałtowego powinna zawierać numer PESEL tego rolnika, z uwagi na fakt, iż rolnik ryczałtowy nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przepisy prawa określają minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać faktura VAT RR i nie nakładają ograniczeń w sprawie umieszczania dodatkowych danych identyfikujących dostawców, nabywców czy też towarów. Tym samym nie będzie błędem umieszczenie na fakturze oprócz numeru PESEL także NIP rolnika”.

Rejestracja dla celów VAT zmusza do stosowania numeru NIP

W innej sytuacji pozostają rolnicy, którzy zrezygnują ze zwolnienia z VAT. W tym przypadku zobowiązani są do zarejestrowania się jako podatnik VAT, w efekcie czego muszą być identyfikowani na podstawie numeru NIP i posługiwać się w wystawianych fakturach.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Rolnik