Rolniczy handel detaliczny do 40 tys. zł bez podatku

18.05.2016 09:00 (aktualizacja: )

Stworzenie polskim rolnikom korzystnych warunków do rozwoju produkcji i sprzedaży detalicznej, bez udziału pośredników, żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli (tzw. rolniczy handel detaliczny) – to podstawowy cel ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolniczy handel detaliczny do 40 tys. zł bez podatku

Źródło: YAY foto

>>> Rolniku, do końca maja złóż oświadczenie o przychodach z własnej działalności gospodarczej <<<

Konsultacje publiczne, podczas których można zgłaszać uwagi i propozycje do przedstawionych w projekcie rozwiązań, potrwają do 18 maja 2016 r. Ministerstwo ponownie zachęca zainteresowane podmioty do podejmowania inicjatywy w tym zakresie. Planuje się, że przygotowywana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji i znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych oraz uzgodnień i opiniowania.

>>> Limity przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2016 <<<

Na mocy projektowanej ustawy planuje się, w szczególności:

  1. zdefiniowanie pojęcia ,,rolniczy handel detaliczny” (wcześniej "sprzedaż bezpośrednia");
  2. wskazanie organów właściwych do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. W tym zakresie zaproponowano, aby nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem żywności):
  • w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej,
  • w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
  • przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz rynków rolnych kompetencji do określania w drodze rozporządzeń:
  • limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego (w projekcie zapisano obecnie, że rolnik bez podatku będzie mógł sprzedać produkty do kwoty 40 tys. zł rocznie),
  • wymagań higienicznych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, w ramach możliwych dostosowań tych wymagań do wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Takie dostosowania będą możliwe w zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, w celu umożliwienia stosowania tych metod, w zakładach zlokalizowanych w regionach szczególnych ze względu na położenie geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych zakładów, oraz w innych zakładach – wyłącznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposażenia;
  • wprowadzenie preferencji podatkowych w postaci zwolnień przedmiotowych dla przychodów uzyskiwanych z rolniczego handlu detalicznego.

Źródło: ks na podstawie www.minrol.gov.pl

RolnikPodatek PIT