Przygotuj PIT-6 i rozlicz działy specjalne produkcji rolnej

Piotr Szulczewski 04.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Tylko do 20 stycznia 2018 r., a w przypadku rozpoczęcia działalności polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności – rolnicy mają obowiązek złożyć deklarację dla celów naliczenia podatku ustalanego na podstawie norm szacunkowych.

Przygotuj PIT-6 i rozlicz działy specjalne produkcji rolnej
Przygotuj PIT-6 i rozlicz działy specjalne produkcji rolnej / YAY foto

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, o ile tylko podatnik nie prowadzi ksiąg podatkowych do rozliczania tych działów, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Aby działy rozliczać i opłacać zaliczkę na podatek, podatnik musi przedstawić organowi podatkowemu przewidywane rozmiary działów w danym roku. Dokonuje tego na PIT-6.

Późniejsze zmiany wielkości muszą być na bieżąco zgłaszane organom skarbowym – również na PIT-6. Natomiast do ustalonych w ten sposób norm, w 2018 r. stosuje się podatek ustalony dla poszczególnych wielkości działów (wysokość stawek dla określonej wielkości działu określane są w 2018 r. w wysokościach wskazanych tutaj http://www.pit.pl/0610-normy-dzialow-specjalnych-produkcji-rolnej-2018-17121/.

<< Deklaracje PIT >>

Zgłoszenia i deklaracje na formularzu PIT-6

Po sporządzeniu PiT-6, podatnicy otrzymują decyzję ustalającą wysokość zaliczek na podatek z tytułu prowadzonych działów. Są obowiązani wpłacać te zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu przez podatnika.

Podatnicy są dodatkowo obowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

  1. zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji;
  2. zaprzestaniu lub rozpoczęciu w ciągu roku eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji;
  3. rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej;

W tym wypadku podatnicy ci również składają deklaracje PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku. Dochodzi wówczas do zmiany decyzji wymiarowej i zmiany wysokości zaliczek na podatek.


Jak wypełnić deklarację PIT-6?

Normy szacunkowe dochodu rocznego stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w kolumnie 3 załącznika nr 2 do ustawy o PIT, z tym że w przypadku:

  1. upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian;
  2. upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy;
  3. wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu;
  4. zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a także kontroli procesów technologicznych;
  5. hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h załącznika nr 2 - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych;
  6. hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

Jeżeli rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w załączniku nr 2, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z każdego rodzaju uprawy oblicza się przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. Tak samo postępuje się w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Natomiast w szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

RolnikRozliczenie rocznePłatnik PIT