Przewodnik dla rozpoczynających działalność gospodarczą

08.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował przewodnik skierowany dla osób rozpoczynających własną działalność gospodarczą. Przygotowany pakiet informacyjny ma na celu przybliżenie tematyki ubezpieczeń społecznych oraz wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać informacje, które ułatwią wypełnianie obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie masz prawa jako płatnik składek?

Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek założonego w ZUS, ale także uzyskiwania informacji m.in. o:

 • ubezpieczeniach i świadczeniach,
 • należnych składkach i wpłatach,
 • osobach zgłoszonych do ubezpieczeń,
 • danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.

Zakładanie działalności gospodarczej
Źródło: Thinkstock

Ponadto możesz wystąpić do ZUS o wydanie bezpłatnych zaświadczeń, w tym o:

 • podleganiu ubezpieczeniom społecznym,
 • podstawach wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • zgłoszonych swoich członkach rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • niezaleganiu w opłacaniu składek.

Więcej informacji na temat oferowanych przez Zakład zaświadczeń możesz uzyskać osobiście w każdej placówce ZUS oraz telefonicznie, korzystając z Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)1. Zakład może także na Twój wniosek wydać interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstaw wymiaru tych składek.

UWAGA! Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podlega opłacie. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.zus.pl w zakładkach: Aktualności/Bieżące wyjaśnienia komórek.../Zasady składania wniosków o wydanie pisemnej interpretacji.

 

Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj o swoich obowiązkach jako płatnik składek

Zgłoszenie płatnika składek

Złożony przez Ciebie wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 (internetowo bądź w urzędzie gminy, miasta) jest równocześnie zgłoszeniem Ciebie w ZUS jako płatnika składek. Na podstawie tego wniosku Zakład już sam w Twoim imieniu sporządza niezbędne zgłoszenie na formularzu ZUS ZFA.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z wnioskiem o wpis do KRS zobowiązany jesteś złożyć zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZPA).

Natomiast w przypadku rozpoczęcia po 1.12.2014 r. działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do KRS Zakład sporządzi za Ciebie zgłoszenie płatnika składek (na formularzu ZUS ZPA) po uzyskaniu danych uzupełniających z Urzędu Skarbowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ulotce Rejestrujesz firmę w KRS? Przeczytaj koniecznie. Zmiany od 01.12.2014 r. Krok po kroku.

Pobierz deklaracje ZUS

Zgłoszenie i podleganie ubezpieczeniom

Pamiętaj, że w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności, powinieneś zgłosić się do odpowiednich ubezpieczeń w ZUS. Gdy zatrudniasz pracowników, musisz ich zgłosić w ciągu 7 dni od chwili zatrudnienia. Zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego podlegają również członkowie rodzin ubezpieczonych, czyli Twoi bliscy i bliscy Twoich pracowników, jeżeli nie mają innego tytułu do ubezpieczenia (pracy na etacie czy umowie-zleceniu, własnej działalności gospodarczej).

Więcej informacji, jak to zrobić, znajdziesz m.in. w ulotkach:

 1. ABC płatnika składek. Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie – jeśli prowadzisz działalność samodzielnie,
 2. ABC płatnika składek. Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób: pracowników, zleceniobiorców lub osób współpracujących – jeśli prowadzisz działalność i zatrudniasz pracowników,
 3. Zgłosiłeś rodzinę do ubezpieczenia zdrowotnego? Przeczytaj!

UWAGA! Szczegółowe zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych oraz ustalania podlegania ubezpieczeniom znajdziesz w poradnikach:

 1. Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych,
 2. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących,
 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na te ubezpieczenia oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rozliczanie i opłacanie składek

Gdy prowadzisz jednoosobową działalność, rozliczasz się, przekazując do ZUS jedynie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), w której wskazujesz składki, jakie zobowiązany jesteś opłacić za dany miesiąc. Dokument rozliczeniowy składasz za każdy miesiąc, w którym prowadzona była działalność (chociażby przez jeden dzień).

Jeśli natomiast zatrudniasz pracowników, składasz komplet dokumentów rozliczeniowych, który składa się z deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) i dołączonych do niej imiennych (za pracowników) raportów miesięcznych (ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA).

Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców - aktualne kwoty

Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność zobowiązany jesteś do opłacania i rozliczania składek za dany miesiąc w terminie:

 • do 10 dnia następnego miesiąca – jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie,
 • do 15 dnia następnego miesiąca – w przypadku opłacania składek za siebie oraz za osobę współpracującą lub za zatrudnionych pracowników.

Jeżeli 10 lub 15 dzień miesiąca przypada w sobotę, niedzielę lub święto, to za ostatni dzień terminu opłacania składek uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeśli nie opłacisz składek lub opłacisz je po terminie, powinieneś liczyć się z:

 1. ustaniem dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego,
 2. koniecznością złożenia korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych,
 3. brakiem zaewidencjonowania składek na ubezpieczenia społeczne,
 4. nieprzekazaniem składek do Otwartego Funduszu Emerytalnego,
 5. brakiem prawa do zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,
 6. naliczeniem odsetek za zwłokę,
 7. nałożeniem przez Zakład dodatkowych opłat.

<< czytaj całość

Źródło: ZUS.pl