Drukuj

Deklaracje ZUS

Aktywne formularze ubezpieczeniowe ZUS

   SMS Opis deklaracji
ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa
ZUS IWA

Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS RCA

Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RMUA Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej
ZUS RSA

Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek
ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
ZUS ZLA Zaświadczenie lekarskie
ZUS ZLA/K Zaświadczenie lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS
ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek
ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.