Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Prezydent podpisał ustawę covidową. Zmiany w wynagradzaniu oraz zasadach delegowania do pracy

Ewelina Czechowicz

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy covidowej, która zakłada m.in. dodatki w wysokości 100% wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia, zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19. Ustawa reguluje też kwestie delegowania do pracy, wprowadza zmiany w prawie zamówień publicznych dla samorządów oraz reguluje kwestie udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Prezydent podpisał ustawę covidową. Zmiany w wynagradzaniu oraz zasadach delegowania do pracy
Źródło: FORUM

Dodatki do wynagrodzenia

Nowe przepisy zakładają dodatki do wynagrodzenia w wysokości 100% dla personelu medycznego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, zaangażowanych w walkę z epidemią.

Ponadto delegowani do pracy przy epidemii będą mieli prawo do 100% uposażenia w przypadku kwarantanny lub izolacji.

Ustawodawca przyznał też możliwość wypłacania dodatków i wyższych uposażeń w przypadku kwarantanny lub izolacji funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Więziennej delegowanym do zadań przy epidemii.

Delegowanie do pracy

Nowelizacja podpisanej przez Prezydenta ustawy przewiduje również, że do pracy przy COVID-19 będzie można delegować młodych lekarzy, którzy są w trakcie stażu podyplomowego oraz tych, którzy ukończyli staż podyplomowy, lecz nie uzyskali prawa wykonywania zawodu, bo nie zdali egzaminu końcowego.

Dodatkowo skierowani do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią COVID-19 mogą być również m.in. studenci i doktoranci kierunków medycznych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat ukończyły kształcenie w zawodzie medycznym.

W ustawie podwyższono z 60 do 65 lat wiek mężczyzn wykonujących zawód medyczny, którzy mogą być oddelegowani do zwalczania epidemii. Dla kobiet pozostawiono go na poziomie 60 lat. Do pracy można też skierować osobę, której dziecko nie przekroczyło 14 lat o ile wystąpi z takim wnioskiem do wojewody.

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada również, że do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 – gdy zamawiającym jest samorząd – nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Uregulowanie to zawiera zastrzeżenie, które zobowiązuje samorząd do zamieszczenia w terminie 14 dni   w Biuletynie Zamówień Publicznych informacji o firmie lub imieniu i nazwisku,  z którym zawarł on umowę na wykonanie zamówienia.

Nowe uprawnienie Ministra Zdrowia

Ponadto minister zdrowia będzie mógł teraz zawiesić kierownika placówki leczniczej, który mimo pandemii nie realizuje wydanych obowiązków lub wydanych mu poleceń.

Uwaga!

Pomocy publicznej, nie uzyska przedsiębiorca który naruszy ograniczenia, nakazy lub zakazy związane z epidemią

W ustawie wprowadzono przepis, który pozwala odmówić przedsiębiorcy pomocy publicznej za naruszenie ograniczeń, nakazów i zakazów udzielanej mu w ramach łagodzenia skutków ekonomicznych epidemii.

Ubiegając się o wsparcie finansowe, przedsiębiorca będzie musiał składać oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie naruszył w żaden sposób obowiązujących obostrzeń. Jeśli złoży fałszywe oświadczenie, będzie musiał zwrócić otrzymane w ramach pomocy środki wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Koronawirus w Polsce