Prawidłowe okreslenie dochodu zwolnionego od opodatkowania

18.05.2012 09:00 (aktualizacja: )

Mam wątpliwości, czy dobrze wypełniłam zeznanie CIT-8. Jak należy ustalić dochód w przypadku gdy jednostka, której dochody są deklarowane jako wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i statutu, osiągnęła w 2011 r. przychód w wysokości 3.800.000 zł, odsetki nienotyfikowane przez bank za 2011 r. to 3.500 zł, a odsetki nienotyfikowane w 2010 r. a otrzymane w 2011 r. to 3.900 zł. Koszty ogółem: 3.600.000 zł, koszty lat ubiegłych: 10.700 zł (ZUS), 26.700 zł (rezerwa na nagrody jubileuszowe), 724 zł (naliczone odsetki od pożyczki). Koszty NKUP roku bieżącego to: 6.800 zł (amortyzacja), 19.406 zł (rezerwa), 11.027 zł (wsparcie finansowe policji i straży), 502 zł (naliczone odsetki od pożyczki). Jednostka dokonuje podziału zysku na fundusz zapasowy i fundusz BRD, który jest tworzony zgodnie ze statutem. Wydatki na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego zmniejszają fundusz BRD, ale w 2011 r. jednostka z tego funduszu przeznaczyła 19.800 zł na inne cele niż statutowe, w związku z czym była zobowiązana ten wydatek opodatkować.

Podatek dochodowy został zapłacony od NKUP w wysokości 3.387 zł (od kwoty 6.800 zł +11.027 zł) oraz został zapłacony podatek w wysokości 3.762 zł od wydatku przeznaczonego na cele inne niż statutowe z lat ubiegłych.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o CIT, najpierw należy ustalić dochód, a następnie wskazać, jaka jego cześć została przeznaczona na cele inne niż statutowe.

Zaznaczyć należy, iż dochód skonsumowany na wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (NKUP), niesłużące zarazem działalności statutowej, nie jest objęty zwolnieniem wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop i podlega opodatkowaniu CIT.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Jeśli zatem rezerwy w ogóle nie mogą być uznawane za koszty uzyskania przychodu czy amortyzacja wyliczona inaczej niż zgodnie z ustawą podatkową, to nie są one elementem dochodu. Ponadto zwrócić należy uwagę że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie:

 • nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach,
 • ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.

Kwotę dochodu przeznaczonego na cele statutowe i podlegającą zwolnieniu podatnicy korzystający z tego zwolnienia powinni wykazać zarówno w zeznaniu CIT-8, jak i w informacji CIT-8/O. W CIT-8 w części D wykazać należy przychody uzyskane w roku podatkowym, za który składane jest to zeznanie, koszty ich uzyskania oraz dochód ustalony zgodnie z art. 7 ust. 2 updop (poz. 35). Zaś w części E (poz. 40) należy wpisać kwotę dochodu wolnego od podatku, przepisując ją z CIT-8/O z poz. 20.

Wydatki nieprzeznaczone na cele statutowe to np.:

 • odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych czy zaległych składek ZUS,
 • kary, opłaty, odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, niewykonania nakazów właściwych organów nadzoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenie,
 • wpłaty na PFRON.

W sytuacji opisanej w pytaniu należy najpierw ustalić dochód za 2011 r.

Przychody (3.800.000 zł) – koszty odsetek naliczonych, lecz nie otrzymanych w 2011 r. (3.500 zł) + przychody z odsetek otrzymanych w 2011 r. uznanych rachunkowo rok wcześniej (3.900 zł) = przychody podlegające opodatkowaniu (3.800.400 zł)

Koszty uzyskania przychodu za 2011 r.:

koszty (3.600.000 zł)

+ zapłacone składki ZUS w 2011 r. dotyczące 2010 r. (10.700 zł)

– rezerwa z 2011 r. (19.406 zł)

– odsetki niezapłacone ani w 2011 r., ani w 2010 r. (724 zł i 502 zł)

– amortyzacja NKUP (6.800 zł) – tu zwrócić uwagę należy na fakty, z jakiego powodu jest ona NKUP),

– koszty stanowiące wsparcie dla policji (11.027 zł) – nie mam tu szczegółowych informacji, ale prawdopodobnie chodzi o darowizny,

= koszty uzyskania przychodu (3.572.241 zł).

Nie należy zwiększać kosztów podatkowych o wartość rezerw na nagrody jubileuszowe (26.700 zł) oraz pozostałych rezerw (19.406 zł), ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 27 updop nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów. Z pytania nie wynika jednoznacznie, czy rezerwa na nagrody jubileuszowe obciążyła koszty 2011 r. – jeśli tak, to trzeba ją dodatkowo odjąć.

Zatem dochód wolny od podatku to kwota 228.159 zł (3.800.400 zł – 3.572.241 zł)

W przypadku przeznaczenia dochodu na cele inne niż statutowe należy te kwoty opodatkować.

W tym wypadku podstawę opodatkowania zwiększy kwota 11.027 zł (wydatki na policję) oraz 6.800 zł (amortyzacja), o ile dotyczy ona środków trwałych niewykorzystywanych do działalności statutowej. Jeśli jest to amortyzacja np. wynikająca z rozbieżności stawek amortyzacji bilansowej i podatkowej, to nie będzie ona podlegała opodatkowaniu.

Podstawę opodatkowania zwiększyć należy także o kwotę 19.800, czyli kwotę wydatkowaną z funduszu BRD.

Jednak takie przeznaczenie dochodu wiąże się z tym, że powinien być on wykazany w CIT-8 (poz. od 8 do 12 załącznika CIT-8/O, i w poz. 40 CIT-8.).

Załącznik CIT-8/O (informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku) podatnik sporządza m.in. wtedy, gdy w ciągu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie, wystąpiła przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 • uzyskał dochody (przychody) wolne od podatku, (np. wymienione w art. 17 ust. 1 updop, art. 20 ust. 3 updop),
 • odlicza od dochodu stratę z lat ubiegłych,
 • przekazał darowizny, które zgodnie z art. 18 ust. 1 updop może odliczyć od dochodu,
 • poniósł wydatki na nowe technologie (zgodnie z art. 18b updop wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania),
 • odlicza od podatku podatek potrącony u źródła w innym niż Polska państwie z tytułu dochodów tam osiągniętych,
 • otrzymał dywidendę od podmiotu krajowego,
 • dokonywał wypłat zagranicznym osobom prawnym.

Sytuacja będzie miała następujące odzwierciedlenia w CIT-8:

 • przychody ze źródeł położonych na terytorium RP (poz. 27)
 • koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27 (poz. 31)
 • dochód (poz. 38)
 • razem dochody (przychody) wolne (poz. 40)
 • podstawa opodatkowania (poz. 44)
 • dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 updop, w roku podatkowym na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1b updop (poz. 97).

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 2 , art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, 1b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Katarzyna Trzpioła

specjalista w zakresie podatków i rachunkowości

Wydział Zarządzania UW

Czy wiesz jak interpretować niejasne przepisy podatkowe, aby nie narazić się na kary i stratę majątku?
Jeżeli chcesz uniknąć kosztownych błędów i zyskać pewność, że działasz zgodnie z prawem, sięgnij po poradnik "Podatki dochodowe w praktyce". Jego autorzy gwarantują Ci, że otrzymasz kompetentne i szczegółowe porady i wskazówki.

Dowiesz się m.in.:
 • Jak zmniejszyć koszty pracownicze, poprawnie interpretując przepisy podatkowe?
 • Jak ustalać wartość początkową środków trwałych, by urząd skarbowy nie mógł zakwestionować wysokości późniejszych odpisów amortyzacyjnych?
 • Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniając składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Teraz, korzystając z porad ekspertów, bezpiecznie zinterpretujesz przepisy  podatkowe.
 
Nie zwlekaj! Zamów poradnik "Podatki dochodowe w praktyce" już teraz!
Zyskaj pewność, że korzystając z porad ekspertów bezpiecznie zinterpretujesz zawiłe przepisy podatkowe.

http://www.podatkidochodowe.pl/wip/obce/