Praca w Norwegii a rozliczenie zarobków w Polsce

Piotr Szulczewski

Polscy podatnicy pracujący w Norwegii muszą rozliczyć się z podatku od wynagrodzenia uzyskanego w tym kraju. Przy spełnieniu pewnych warunków polskie rozliczenie podatkowe nie będzie zmuszało do zapłaty dodatkowego podatku w kraju rezydencji (w Rzeczypospolitej Polskiej).

Rozliczenie wynagrodzenia polskich obywateli, pochodzące z Norwegii opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla której w tych kwestiach podstawę stanowi konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokół do tej Konwencji, podpisane w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

Wynagrodzenia pochodzące z Norwegii rozlicza się w Polsce w oparciu o tzw. zasadę zwolnienia z progresją. W konsekwencji jej stosowania zarabiający w Norwegii zwolnieni są w Polsce z obowiązku płacenia podatku oraz składania deklaracji podatkowej jednak z zastrzeżeniem tzw. progresji podatkowej. Oznacza to, że należy tę deklarację przed polskim organem podatkowym złożyć w przypadku, gdy dysponuje się innymi dochodami z Polski lub innych krajów niż Norwegia.

Zarbki z Norwegii rozliczenie w Polsce
Źródło: Thinkstock

Polski rezydent podatkowy

O ile podatnik otrzymujący zarobki z zagranicy jest polskim rezydentem podatkowym, to co do zasady musi wszystkie swoje zarobki (uzyskiwane w Polsce i poza jej granicami) rozliczyć w Polsce, zgodnie z polskimi zasadami prawa. Zgodnie z zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego polski rezydent podatkowy podlega opodatkowpolską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznychaniu w kraju swojej rezydencji (w Polsce) niezależnie od tego, czy zarobki uzyskuje w Polsce, czy też za granicą.

Polskim rezydentem podatkowym jest osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, co oznacza osobę, która:

 • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Można zatem przebywać w Norwegii cały rok i nadal pozostawać polskim podatnikiem, a to z uwagi na to, że w Polsce występuje ośrodek interesów życiowych. Podatnik, przed wypełnieniem zeznania podatkowego zbadać powinien, czy jego sytuacja życiowa nadal wiąże go z Polską na tyle, by organy podatkowe mogły stwierdzić, że nadal powinien on być tutaj rozliczany z podatków.

Sytuacje szczególne regulowane są umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą z Norwegią. Do takich sytuacji szczególnych należy przypadek, gdy krajowe przepisy obu krajów uznają podatnika za rezydenta podatkowego i każą mu rozliczyć się przed tamtejszym organem z całości uzyskiwanych wynagrodzeń – wówczas kraj rezydencji podatkowej określany jest na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zatem sytuacją standardową jest rozliczenie się:

 • w Norwegii – wyłącznie z zarobków tam uzyskanych,
 • w Polsce z całości uzyskanych w danym roku wynagrodzeń, w tym również z tych uzyskanych w Norwegii.

Wynagrodzenie z umowy o pracę z Norwegii

Za wynagrodzenie z umowy o pracę należy uznawać wszelkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy w związku z umową o pracę. Będzie to zarówno wynagrodzenie zasadnicze, premie, prowizje, kwoty za godziny nadliczbowe oraz inne świadczenia pracownicze.

W stosunku do opodatkowania świadczeń z Norwegii z umowy o pracę obowiązuje zasada wyłączenia z progresją. Oznacza ona, że zarobki uzyskiwane w Norwegii nie będą co do zasady opodatkowane dodatkowo w Polsce polskim podatkiem dochodowym.

Polski rezydent podatkowy co do zasady:

Istnieje jednak wyjątek. O ile polski rezydent podatkowy uzyskuje inne zarobki opodatkowane w Polsce podatkiem dochodowym według skali podatkowej, ewentualnie rozlicza w Polsce zagraniczne zarobki pochodzące z innego jeszcze kraju niż Norwegia, wówczas zasada wyłączenia z progresją wpływa na stopę podatku stosowaną do zarobków opodatkowanych w Polsce. W tym przypadku podatnik na koniec roku (do końca kwietnia roku następnego):

 • składa PIT-36,
 • składa załącznik PIT/ZG,
 • wykazuje zarobki zagraniczne, choć nie dolicza ich do innych wynagrodzeń krajowych,
 • ustala stopę procentową podatku, stosowaną do krajowych zarobków z uwzględnieniem wynagrodzeń norweskich,
 • stosuje stopę procentową do polskich dochodów.

Przykład

W Norwegii podatnik zarobił 100.000 złotych dochodu (po przeliczeniu na złote polskie). W Polsce zarobił on z umowy zlecenie 30.000 zł dochodu. Jeśli liczyłby podatek od krajowych zarobków, to stosowałby on stawkę 18% podatku PIT. Ze względu na zarobki zagraniczne stopę podatkową oblicza się jako:

[29070,06 (podatek od całości dochodów podatnika obliczony według polskiej skali podatkowej) / 130.000 (całość dochodów podatnika z polski i Norwegii)] X 100 = 22,36 % (stopa procentowa stosowana do polskich zarobków).

Podatnik zastosuje do kwoty 30.000 zł uzyskanych w Polsce stawkę podatku 22,36%.

Jeżeli w Polsce podatnik zarabiałby takie wynagrodzenia, które standardowo rozliczane byłyby na PIT-37 i dodatkowo uzyskiwałby wynagrodzenie z umowy o pracę z Norwegii, to zamiast PIT-37, złoży on PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG.

Wykazywane wynagrodzenia z Norwegii:

 • przelicza się po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania wynagrodzenia (otrzymania go lub postawienia go do dyspozycji); jeżeli wynagrodzenie otrzymywane było wielokrotnie (co dwa tygodnie, co miesiąc), podatnik powinien tyle samo razy dokonać przeliczenia na złotówki,
 • o ile są to wynagrodzenia osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju; są to tzw. przychody zwolnione z podatku, a w konsekwencji – nie podlegają rozliczeniu w ramach metody zwolnienia z progresją,
 • nie zmuszają po powrocie do kraju w trakcie roku do tego, by płacić zaliczki na podatek; podatnik zarabiający w Norwegii dokonuje jedynie rocznego rozliczenia podatku.

Szczególna zasada dotyczy umów wykonywanych w Norwegii na zasadzie oddelegowania lub delegacji służbowej, w związku z którymi wypłaty dokonuje polski pracodawca, przy założeniu, że:

 • praca za granicą nie trwa powyżej 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym i,
 • wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Norwegii, i
 • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w Norwegii.

Wynagrodzenie z umowy zlecenie, dzieło z Norwegii

Zasady opodatkowania są podobne, jak w przypadku umowy o pracę. Przychodu nie obniża się o wartość diet zagranicznych, te zwolnione są wyłącznie w przypadku umów o pracę. Zlecenia wykonywane z terytorium Rzeczpospolitej na rzecz zleceniobiorców w Norwegii podlegają natomiast rozliczeniu w Polsce. Pensje, płace i podobne wynagrodzenia osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane tylko w Polsce, chyba że praca jest wykonywana w Norwegii. Stąd gdy po ewentualnym zawarciu umowy zlecenie z norweską firmą zlecone prace będą wykonywane tylko na terenie Polski, dochody uzyskane z tego tytułu będą opodatkowane tylko w Polsce. Na norweskim zleceniodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Uzyskując dochody z umowy zlecenia bez pośrednictwa płatnika polski zleceniobiorca sam rozlicza zaliczki na podatek - 18% dochodu.

Zarabiałeś w innym kraju? Śledź aktualności na portalu PIT.pl

Śledź aktualności pojawiające się na portalu PIT.pl. W następnym tygodniu dowiesz się, jak rozliczać w Polsce wynagrodzenia otrzymywane z U.S.A.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl

Zobacz także:

 1. Praca w Wielkiej Brytanii a rozliczenie zarobków w Polsce,
 2. Praca w Niemczech a rozliczenie zarobków w Polsce,
 3. Praca w Holandii a rozliczenie zarobków w Polsce,
 4. Praca we Francji: podatek w Polsce od zarobków i wynagrodzenia francuskiego,
 5. Rozliczenie podatku od zarobków i dochodów z USA (Stanach Zjednoczonych),
 6. Rozliczanie PIT z zarobków z Hiszpanii.