Pomyłka w PIT-11. Błędny urząd skarbowy podatnika

Iwona Maczalska

2018-03-20

Zdarza się, że w druku PIT-11 otrzymanym od pracodawcy zauważymy błędny urząd skarbowy. Co w takiej sytuacji robić? Czy pomyłkę należy zgłosić pracodawcy?

Pomyłka w PIT-11. Błędny Urząd skarbowy podatnika

Pomyłka w PIT-11. Błędny urząd skarbowy podatnika / YAY foto

 

Do końca lutego wszyscy pracodawcy powinni przekazać swoim pracownikom oraz zleceniobiorcą druk PIT-11. PiT-11 jest informacją o dochodach pracownika oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zanim jednak przystąpimy do wypełniania zeznania podatkowego warto sprawdzić poprawność druku PIT-11. Błędne dane w PIT-11 będą bowiem miały wpływ na dane zawarte w zeznaniu podatkowym (np. PIT-37) przygotowanym przez samego podatnika.

Błędny urząd skarbowy w informacji PIT-11

W informacji PIT-11 wskazany powinien być urząd skarbowy właściwy dla podatnika. Co to oznacza? Właściwość organów podatkowych określają przepisy Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z art. 17 §1 „jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”. Co więcej Minister właściwy do spraw finansów publicznych ,,może określić w drodze rozporządzenia przypadki, w których w razie zmiany właściwości miejscowej w trakcie roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego właściwym organem podatkowym jest organ inny niż organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (…)’’.

Oznacza to, że na płatniku ciąży obowiązek złożenia informacji PIT-11 w urzędzie właściwym ze względu na:

  1. miejsce zamieszkania podatnika,
  2. miejsce pobytu podatnika – jeżeli nie posiada on miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Czy zgłosić pracodawcy błąd w PIT-11?

O fakcie otrzymania błędnego druku PIT-11 należy czym prędzej poinformować pracodawcę. Dotyczy to również sytuacji, kiedy kwoty w druku PIT-11 są prawidłowe, jednak błędny jest urząd skarbowy wskazany w druku. O ile wpisanie samego błędnego adresu urzędu skarbowego nie powoduje konieczności składania korekty PIT-11 (US do którego trafił PIT-11 sam powinien przekazać informacje do właściwego dla podatnika oddziału US), to wpisanie błędnego adresu zamieszkania podatnika już tak. W przypadku gdy pracodawca błędnie wpisał adres podatnika, konieczne będzie skorygowanie rozliczenia PIT-11. Wówczas pracodawca wraz z korektą PIT-11 zobowiązany jest sporządzić pismo wyjaśniające przyczyny dokonania korekty. Korektę PIT-11 wraz z pismem wyjaśniającym pracodawca powinien przekazać zarówno do właściwego urzędu skarbowego, jak i do samego podatnika.

Iwona Maczalska, PIT.pl