Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Polski Ład: Od kiedy nowy obowiązek składania do US ewidencji środków trwałych

Ewelina Czechowicz

Do redakcji PIT.pl czytelniczka zwróciła się z pytaniem „Czy w związku z tym że zatwierdzono Polski Ład od stycznia trzeba będzie wysłać do US ewidencję środków trwałych?" Nowy Ład czeka na podpis Prezydenta. Jeżeli Prezydent podpisze ustawę nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r., tym samym zostanie wprowadzonych wiele zmian. Niektóre obowiązki jednak zaczną obowiązywać rok później, czyli od stycznia 2023 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych

W projekcie ustawy dla podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą pojawia się obowiązek prowadzenia ksiąg, ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych. Na podstawie nowych przepisów, podmioty te mają być obowiązane przesyłać do urzędu skarbowego księgi i ewidencję miesięcznie lub kwartalnie (w zależności od sposobu ustalania zaliczek na podatek) oraz po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za dany rok podatkowy. Obowiązek ten ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Nowe obowiązki dla podatników CIT i PIT

Jak wskazuje doradca podatkowy Mariusz Korzeb:  Uchwalone przepisy zakładają  wprowadzenie dla podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy, określonego w art. 27 ust. 1 ustawy CIT.

Analogiczne obowiązki jak w podatku CIT, projekt wprowadza w ustawie PIT. Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą będą obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe), przy użyciu programów komputerowych. Będą również obowiązane do ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Obowiązek ich przesyłania będzie w trakcie roku. I po zakończeniu roku. Miesięcznie będą przesyłany księgi podatkowe, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Kwartalnie będą przesyłane księgi w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki. Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy, określonego w art. 45 ust. 1.

Jak mówi ekspert: Obowiązkiem tym projekt ustawy obejmuje również podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, z tytułu prowadzenia których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg.

Na takich samych zasadach i w tych samych terminach jak w ustawie PIT, będzie przesyłana ewidencja przychodów a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ustawie o ryczałcie.

Obowiązki księgowe w polskim ładzie - wysyłka ksiąg rachunkowych do US

Źródło: shutterstock

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców od stycznia 2023 r.

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie przedsiębiorcy będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe), przy użyciu programów komputerowych. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli wysyłać te dokumenty do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej – w trakcie roku, a także po jego zakończeniu. Co miesiąc, na przykład, trzeba będzie przesłać księgi podatkowe, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki.

Obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania, wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie ustawowego upoważnienia minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie uprawniony do określenia w drodze rozporządzenia podmiotów zwolnionych z obowiązku miesięcznego lub kwartalnego przesyłania ksiąg i ewidencji.

Polski ŁadKsięgowość