Pobierz e-pity 2019

Podatkowego ryczałtu od najmu nie należy płacić od opłat za media

Piotr Szulczewski 22.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiChoć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozlicza się od uzyskanego przychodu, to w przypadku opłat za media uzyskanych od lokatorów – podatek od ich wartości nie wystąpi.

Podatnik otrzymujący zaliczkowo kwoty pieniężne tytułem zapłaty za zużyte przez lokatorów media, nie musi opłacać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatek uiszcza się od kwoty czynszu, czyli od zapłaty za najem nieruchomości. Ważne, by kwoty stanowiły odrębny przelew – a zatem by zarówno umowa, jak i potwierdzenia płatności – pozwalały wskazywać odrębnie wartość zapłaty za czynsz oraz za media.

Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Przychodem z najmu jest określona w umowie wysokość czynszu, która stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: opłata za lokal, koszty energii elektrycznej oraz gaz), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłaca się od czystej wartości czynszu, a nie od uzyskiwanych dodatkowo opłat.

źródło: www.sip.mf.gov.pl,
opracowanie Piotr Szulczewski, PIT.pl