Podatki 2010: nowe limity

01.10.2009 10:00 (aktualizacja: )

Przełom września i października to okres, w którym ustalana jest znacząca część wskaźników podatkowych i gospodarczych. Poniżej przedstawiamy wskaźniki ustalone na podstawie kursów NBP z dwóch ostatnich dni oraz wynagrodzenie minimalne na rok 2010.

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. W roku 2010 limit wzrasta, gdyż wzrósł kurs euro (30 września br. 1 euro = 4,2226 zł) -  kwota limitu wynosi 1'200 tys. euro.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 30 września danego roku, porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

Limit wg ustawyLimit w złRok obrotowy
1'200’000 euro5’067’120 zł2010

Mały podatnik - czyli podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego – ma dodatkowe uprawnienia. Może skorzystać z kasowej metody rozliczenia VAT. Polega ona w zasadzie na odprowadzaniu VAT po uzyskaniu zapłaty od kontrahenta, oraz na odliczaniu VAT od zakupów po dokonaniu faktycznej za nie zapłaty. Może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50'000 euro rocznie, korzystać z tzw. kredytu podatkowego (PIT) przy rozpoczęciu działalności. 

RokMały podatnik VATMały podatnik VAT - pośrednik
20101’200’000 €5’067’000 PLN45’000 €190’000 PLN
RokMały podatnik PIT
20101’200’000 €5’067’000 PLN

Każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, bez względu na przewidywaną wysokość obrotu. Jeżeli jednak przed rozpoczęciem działalności nie złoży oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania, będzie zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W kolejnych latach podatkowych zmiana zasad opodatkowania wymaga złożenia stosownego oświadczenia do 20 stycznia, w braku oświadczenia podatnik kontynuuje dotychczasowe zasady. Oczywiście jeżeli podatnik nie zmieścił się w limicie obrotów, nie będzie miał prawa do kontynuacji zryczałtowanej formy opodatkowania. 

 Limit*
Działalność samodzielnaDla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalnośćBrak limituBrak limitu
Podmioty kontynuujące działalność150’000 euro 633'420 zł150’000 euro 633'420 zł
* kurs EURO
01.10.20094,2228 zł

Możliwość opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem została wprowadzona w 2003r. Należy uznać tego typu rozwiązanie za bardzo korzystne, gdyż  czasem głównym kosztem uzyskania takiego przychodu jest właśnie koszt dokonywania rozliczeń podatku. Tego typu rozwiązanie uwalnia podatników od dokumentowania kosztów.

Przychód z najmu prywatnego - ryczałt ewidencjonowanyZasada naliczania wyższego podatku
4’000 euro16.891 zł 20 grPowyżej 
8,5%20%Od kwoty nadwyżki

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nowelizacja ustawy o PIT z dnia 22 maja 2009 r. podwyższyła limit amortyzacji na lata 2009-2010 do 100'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
201050'000 euro*211’000 zł

100'000 euro*

422’000 zł
* zmiana przepisów wchodzi w życie 22 maja 2009 r., ma jednak zastosowanie do całego 2009 r. (można wyrównać do limitu po tej dacie).

Od 21 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady ustalania kwoty granicznej, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego: jest to obecnie kwota 15'000 € wg kursu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego transakcję. Tej właśnie kwoty dotyczy tabela. Dokonanie zapłaty zobowiązań wynikających z faktur, a przekraczających limit 15'000 €, jest warunkiem m.in. ubiegania się o skrócenie terminu zwrotu podatku VAT przez urząd skarbowy (25 dni zamiast 60, 60 dni zamiast 180).

Prawo dewizowe przewiduje dodatkowy obowiązek – krajowe i zagraniczne rozliczenia dewizowe należy dokonywać za pośrednictwem banku, gdy kwota przekazu albo rozliczenia przekracza 15’000 € wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego tę operację (tabela poniżej nie dotyczy tej kwoty, bowiem limit zmienia się codziennie).

Kwota graniczna płatności gotówkowychLimit
Miesiąc transakcjiRównowartość w zł
Październik 2009 r.63'339,00 zł15’000 euro

Wynagrodzenie minimalne jest podstawową gwarancją ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Bez względu na poglądy na kwestie ekonomiczne w tym zakresie nie należy zapominać, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie godziwego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Obecnie wynagrodzenie minimalne w roku następnym (dawniej "najniższe wynagrodzenie") jest uzgadniane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów obwieszcza je do 15 września tego roku w Monitorze Polskim. Można zatem zapoznać się z jego wysokością przed wejściem zmian w życie.

W wyniku nowelizacji z 1 lipca 2005r. jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje w Komisji Trójstronnej, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu minimalnego wynagrodzenia zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.

StawkaObowiązuje od
1.317,00 zł01.01.2010

Podsumowując, limity uległy znaczącemu obniżeniu ze względu na spadek kursu euro (złotówka się umacnia). Jedynym limitem rosnący jest limit przejścia na pełne księgi rachunkowej - ale to wynika ze zmiany przepisów w tym zakresie oraz oczywiście wynagrodzenie minimalne.