Pobierz e-pity 2019

Podatek od sprzedawanej nieruchomości, nabytej w spadku, płaci się podwójnie

Piotr Szulczewski 07.05.2015 11:00 (aktualizacja: )

2015-05-08

W błędzie pozostają spadkobiercy, którzy sprzedając nabytą w spadku nieruchomość, nie płacą podatku od przychodu uzyskanego ze zbycia majątku. Podatek od spadku oraz podatek od przychodu ze sprzedaży to bowiem dwie różne daniny.

Podatek od sprzedawanej nieruchomości, nabytej w spadku, płaci się podwójnie

Źródło: East News

Przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku nie jest, co do zasady zwolniony z opodatkowania. Nie ma przy tym znaczenia, czy decyzja o sprzedaży nastąpi bezpośrednio z dniem objęcia spadku (umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku), czy też obejmie przydzielone spadkobiercy składniki masy spadkowej. W obu przypadkach podatek od sprzedaży naliczany jest dodatkowo, niezależnie od wcześniejszego opodatkowania czynności spadkobrania.

Spadkobranie oraz sprzedaż majątku odziedziczonego to dwa niezależne od siebie zdarzenia

Podatek od spadku naliczany jest w związku z nabyciem majątku po osobie zmarłej. W kręgu najbliższych osób możliwe jest zwolnienie z tego podatku. W innych przypadkach może on wynosić od 3 do 20% podstawy opodatkowania.

Więcej

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli co do zasady z dnia przyjęcia spadku.

Jeżeli spadkobiercy zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłego, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku, a w przypadku polecenia, o ile zostało wykonane. Do ciężarów spadkowych zalicza się również m.in. koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku.

Więcej

Po zapłacie za spadek, zapłać za sprzedaż

Odziedziczona nieruchomość staje się często przedmiotem sprzedaży. W takim przypadku należy rozważyć korzystanie ze zwolnień z podatku od sprzedaży lub też sprzedaż po 5 latach licząc od dnia nabycia. W tym ostatnim przypadku podatek w ogóle nie wystąpi. Datę nabycia – w proporcji do udziału w spadku - ustala się na dzień śmierci spadkodawcy, a nie na datę przyjęcia spadku czy też faktycznego podziału majątku spadkowego. Nabycie ponad udział w spadku nastąpi natomiast nie w dacie śmierci, lecz dacie podziału majątku.

Więcej

Spadkobierca ma również możliwość korzystać ze zwolnienia z podatku od sprzedaży pod warunkiem korzystania z ulgi mieszkaniowej. W praktyce oznaczałoby to, że za uzyskane ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości nabędzie kolejną, którą przeznaczy na realizację własnych celów mieszkaniowych.

Piotr Szulczewski, PIT.pl