Podatki w praktyce

Spadek

Wartość spadku dla celów podatku

W deklaracji dla celów spadków (SD-3, SD-Z2) podatnik musi podać prawidłową wartość majątku nabywanego drodze spadku. Poprawne podanie wartości stanowi podstawę obliczenia podatku przez organ skarbowy.

 

Formularz SMS Opis deklaracji
SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - Dz.U. 2011 Nr 216, poz. 1276 (załącznik 1)
SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Uwaga !

Powyższe może powodować rozbieżność między wartością majątku na dzień powstania obowiązku podatkowego – chwilą przyjęcia spadku a a chwilą nabycia – czyli chwilą śmierci spadkobiercy.

Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru.

Jeżeli spadkobierca zostali obciążeni obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu zwykłego, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku, darowizny, zapisu zwykłego lub windykacyjnego, a w przypadku polecenia, o ile zostało wykonane. 

Do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków. 

Uwaga !

Przyrost lub zmniejszenie wartości majątku po dacie powstania obowiązku podatkowego nie wpłynie na ustalaną wartość. Podobnie zbycie majątku lub jego obciążenie po dniu nabycia spadku – nie wpłynie na stan rzeczy i praw majątkowych podlegających opodatkowaniu.

Kto ustala wartość spadku dla celów podatku

Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych - w wysokości tych wkładów.  

Wartość jednostek uczestnictwa przyjmuje się w wysokości ustalonej przez fundusz inwestycyjny, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego. 

Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca. 

Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio, jeżeli kilku nabywców podało różne wartości tej samej rzeczy lub prawa majątkowego. 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 27-03-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Kamil (05-09-2016 19:59:53)
Temat: Wycena nieruchomości
Nawiązując do przedostatniego akapitu artykułu, czy w takiej sytuacji można posłużyć się inną metodą wyceny nieruchomości (w moim przypadku chodzi o nieruchomość komercyjną - powierzchnię magazynową)? Przykładowo...pokaż całą treść
Nawiązując do przedostatniego akapitu artykułu, czy w takiej sytuacji można posłużyć się inną metodą wyceny nieruchomości (w moim przypadku chodzi o nieruchomość komercyjną - powierzchnię magazynową)? Przykładowo http://24ivalue.pl/pages/services/? Czy rzeczoznawca musi stawić się "osobiście", jako konkretna osoba?zwiń
Dodaj swój komentarz