PIT dla młodych zwolniony z podatku dochodowego również dla umów sprzed 1 sierpnia 2019?

Piotr Szulczewski 22.07.2019 10:34 (aktualizacja: )

Podatnicy mają wątpliwości, czy wprowadzane w trakcie roku zmiany w rozliczeniach osób do ukończenia 26 roku życia obejmują wynagrodzenia za okres pracy od 1 sierpnia, czy wszystkie wypłaty przekazywane od tej daty - aż do końca 2019 roku. Ta druga opcja okazuje się dla zatrudnionych bardzo korzystna.

Ustawa wprowadzająca ulgę dla osób młodych wskazuje, że przepisy w brzmieniu nadanym tą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. Pojawia się zatem pytanie czym jest przychód uzyskany od danej daty.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. O przychodzie otrzymanym można zatem mówić, gdy istnieje możliwość jego faktycznego poboru (przychód postawiony do dyspozycji) albo gdy został on przekazany w określony sposób na rzecz podatnika (przychód otrzymany). Nie ma natomiast mowy, aby przychód uzyskany musiał dotyczyć umów realizowanych od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Idąc tym tokiem wykładni, właściwym byłoby uznanie, że wynagrodzenia przysługujące za umowy zlecenia czy umowy o pracę za okres sprzed 1 sierpnia, gdzie strony ustaliły wypłatę po 1 sierpnia, podlegają pod ulgę podatkową dla osób do 26 roku życia. Przychód został z nich bowiem uzyskany (tożsame z otrzymany lub postawiony do dyspozycji) po 31 lipca 2019 r., a zatem objęty jest nowym zwolnieniem podatkowym. 

Wydaje się że zgodnie z projektem ustawy przychód nie jest „uzyskany” (zwrot, jakim posłużył się ustawodawca) w momencie zakończenia okresu wykonywania pracy lub zlecenia. Roszczenie o wypłatę nie jest bowiem jeszcze co do zasady wymagalne – pracownik, który wykonał swoje obowiązki nie uzyskał jeszcze z reguły z tego tytułu prawa do dochodzenia wypłaty. Dopiero w momencie, w którym upłynie okres wymagalności (np. nastąpi dzień wypłaty wskazany w umowie lub nastąpi faktyczna wypłata wynagrodzenia w innym dniu) mówić można o nabyciu prawa do świadczenia za wykonaną pracę (a zatem uzyskany będzie przychód). 

Powyższej interpretacji nie potwierdziła w dniu dzisiejszym Krajowa Informacja Podatkowa wskazując, że dokonują oni wykładni wyłącznie przepisów opublikowanych w Dzienniku Ustaw. To, jak ostatecznie organy podatkowe podejdą do problematyki wypłat wynagrodzeń z okresu przed 1 sierpnia, okaże się zatem w praktyce dopiero po publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Bez PIT dla młodychPIT-37HOT