PIT a dochody z giełdy 2017

26.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

W sposób potoczny przez dochody z giełdy rozumiemy m.in. wskazane poniżej rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych.

PIT a dochody z giełdy
PIT a dochody z giełdy / YAY foto
 

1) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym:

1.1) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

1.2) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

1.3) podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

1.4) wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń

2) przychody z:

1.1) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych,

1.2) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;

3) przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;

4) przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;

5) przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Przychody opodatkowane ryczałtowo

Przychody (dochody) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną

- opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19%, podatek ten pobierany jest przez Płatnika o ile przychody uzyskane zostały na terytorium Polski.

Do przychodów opodatkowanych podatkiem ryczałtowym zalicza się również przychody uzyskiwane m.in. z:

1. z tytuły udziału w funduszach kapitałowych,

2. dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są akcje/udziały w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną,

3. tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terenie RP

Ponieważ przychody opodatkowane są ryczałtowo podatkiem dochodowym w wysokości 19% podatek ten pobierany jest przez płatnika podatku. Na podatniku nie ciąży obowiązek rozliczania ich w rocznym zeznaniu podatkowych.. Przychodów opodatkowanych w formie zryczałtowanej nie łączy się z przychodami z innych źródeł. Ryczałtowo opłacony podatek wykazywany jest przez płatnika na PIT-8AR.

Opodatkowane indywidualnie przychody, od których podatek nie został pobrany ryczałtowo

Dochody z:

1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,

2. odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych,

3. z realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych

- podatnik musi sam wykazać w zeznaniu PIT-38 i opodatkować według 19% stawki podatku a następnie opłacić podatek najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018.

Co do zasady kwoty przychodów uzyskanych w 2017 r. należy nie później niż do 30 kwietnia 2018 r. ująć w deklaracji PIT-38 i opodatkować według 19% stawki podatkowej. Natomiast w przypadku podatników, którzy obroty na giełdzie traktują jako działalność gospodarczą sprzedaż udziałów, akcji i instrumentów finansowych wyszczególnia się jako przychód z tej działalności i ujmuje w deklaracjach PIT-36 bądź PIT-36L. W trakcie roku podatkowego nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy z tego tytułu.

Przychody uzyskane ze sprzedaży nie mogą zostać opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – (rozliczanym na PIT-28).

W zeznaniu rocznym PIT-38 należy wykazać jedynie te źródła przychodów i kosztów dotyczące transakcji od których podatek nie został pobrany ryczałtem przez płatnika. W takim wypadku muszą się tam znaleźć tylko kwoty, od których samodzielnie podatnik obliczał i wpłacał zaliczki na podatek, albo kwoty które znalazły lub powinny były się znaleźć na informacji PIT-8C przekazywanej przez płatnika ( najczęściej domów maklerskich i emitentów).

W zeznaniu uwzględnia się wtedy przychody, koszty i dochody z tytułu:

1. odpłatnego zbycia papierów wartościowych ( m.in. na giełdowym rynku pierwotnym, wtórnym, a także z tytułu zbycia udziałów i akcji nie notowanych na żadnym z rynków regulowanych),

2. udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowo-akcyjnej

3. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych ( bez przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),

4. zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (np. kontrakty terminowe itp.),

5. niebędących papierami wartościowymi udziałów (akcji) w spółkach,

6. objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo

Podatnik powinien uzyskać informację o kwotach - które sam musi ująć w PIT-38 - nie później niż do końca lutego 2018 r. na druku PIT-8C przekazanym przez płatnika. W wypadku gdyby druk zawierał błędy podatnik może i a wręcz ma obowiązek na zeznaniu rocznym wpisać poprawne wartości.

Najważniejszą częścią PIT-8C dla osoby inwestującej na giełdzie jest część F tej informacji, która powinna zostać sprawdzona pod kątem tego czy została poprawnie wypełniona przez biuro maklerskie, w szczególności zaś:

poz. 35 i 36 – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych,

poz. 37 i 38 – z tytułu przychodów z realizacji praw z papierów wartościowych,

poz. 39 i 40 – z tytułu przychodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych i realizacji praw z nich wynikających.

Kwoty z części F informacji PIT-8C podatnik – inwestor ma obowiązek przenieść do części C deklaracji PIT-38.

Jeśli podatnik otrzymał kilka informacji PIT-8C wtedy sumuje wartości z nich wszystkich uzyskane przychody oraz poniesione koszty, dodaje do nich łączną kwotę kosztów pozostałych, nie rozliczanych przez biura maklerskie. Po tej operacji inwestor wyznacza łączną wartość dochodu oraz w efekcie – wartość podatku do zapłaty (stosując do obliczenia podatku stawkę 19%, przez którą mnoży ustaloną podstawę obliczenia podatku).

Co ważne, sumując kwoty z poszczególnych PIT-8C, podatek płaci się od łącznej wartości przychodu po odjęciu łącznej wartości kosztów poniesionych w danym roku kalendarzowym.

Obowiązek zapłaty podatku pojawi się dopiero w momencie faktycznej sprzedaży udziałów lub akcji a dochód zostanie określony po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu związanych z wydatkami przeznaczonymi na zakup. Podatnik ma obowiązek ujmować poszczególne kwoty nabycia udziałów i akcji w PIT-38 dopiero w dacie sprzedaży tychże udziałów lub akcji. Dokupując i odsprzedając udziały lub akcje spółek podatnik oblicza dochód stosuje metodę first in first out (FIFO).

Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. bądź ogółu praw i obowiązków w spółce K.A. jest nadwyżka przychodu nad kosztem uzyskania. Przychód powstaje w momencie przeniesienia na kupującego własności papierów wartościowych ( udziałów w spółkach z o.o. lub ogółu praw). Za przychody uznaje się kwoty już należne chociażby nie zostały one jeszcze faktycznie otrzymane. Natomiast koszty uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tychże określa się na dzień uzyskania przodu dopiero w momencie zbycia papierów. Kosztami są wydatki na objęcie lub nabycie papierów wartościowych, a wśród nich wydatki na obsługę rachunku maklerskiego ( prowizje, opłaty, transfery) ale też zapłacone odsetki i prowizje od kredytów które służyły finansowaniu nabycia papierów wartościowych.

W przypadku odpłatnego zbycia instrumentów finansowych przychód powstanie w dniu realizacji tych prawa przez podatnika. Dochodem jest kwota uzyskana z rozliczenia instrumentu.

 

Ulgi podatkowe i rozliczenie straty

Podatnicy uzyskujący jednie przychody z kapitałów pieniężnych i rozliczający się składając zeznania PIT-38 nie mają możliwości korzystania z ulg podatkowych a tym samym nie mogą odliczyć od uzyskiwanych dochodów określonych kwot umniejszających przychody bądź podatek. Jedynie gdy uzyskują jeszcze dochody z innych źródeł rozliczane np. na zasadach ogólnych mogą z tych tytułów uzyskać prawo do rozliczenia ulg podatkowych.

Dopuszczalne jest natomiast rozliczanie straty podatkowej powstałej w związku z czynionym przez nas inwestycjami. Podatnik może odliczyć jednorazowe jednakże maksymalnie 50% wartości straty rocznej i o tyle pomniejszać uzyskany dochód. Rozliczenie strat może nastąpić tylko do 5 lat po latach liczonych od roku jej poniesienia. Dopuszczalne jest, by w jednym roku rozliczane były straty z kilku wcześniejszych lat, przy czym z każdego roku rozliczyć można nie więcej niż 50% wykazanej w tych latach straty.

Niekiedy korzystnie jest sprzedać akcje przed końcem roku, a następnie odkupić je w roku kolejnym jeśli zależy nam ciągłym posiadaniu walorów konkretnej spółki, po to by móc osiągnięty dochód rozliczyć ze startą z ubiegłych lat. Rozliczenie straty podatkowej nie jest możliwe w przypadku dochodów opodatkowanych ryczałtowo (np. dochodów z pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych).

Termin płatności i zaliczki na podatek w PIT-38

Podatek opłaca się w terminie ostatecznym do złożenia deklaracji podatkowej na podatek dochodowy od osób fizycznych – w roku 2018 do dnia 30 kwietnia. W przypadku rozliczania podatku od dochodów z kapitałów pieniężnych nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych.

adw. Łukasz Wieszczeczyński Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska