Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

PIT-11: kłopoty z kwotami zaliczek, przychodami i kosztami na informacji

25.01.2016 09:00 (aktualizacja: )

Informacja PIT-11 oraz PIT-4R co do zasady będą ze sobą zgodne, tzn. suma zaliczek na podatek wskazywana na PIT-4R powinna być równa łącznym kwotom wykazywanym na wszystkich PIT-11. Największym problemem okazuje się prawidłowe ujęcie kosztów, kwot zaliczek oraz przychodów na przełomie roku.  

PIT-11 – kłopoty z kwotami zaliczek, przychodami i kosztami na informacji  

Źródło: YAY foto

Należy pamiętać, że zarówno PIT-11, jak i PIT-4R są informacjami i deklaracjami, które wskazują czynności dokonane w trakcie roku. W efekcie powinny one odzwierciedlać operacje, jakie płatnik dokonywał na wynagrodzeniach pracownika (wyliczenia przychodu, kosztów, zaliczek na podatek).  

W PIT-11 płatnik wskazać powinien kwoty faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji podatnika. Kwot wynagrodzeń za ostatni miesiąc roku (grudzień 2015 r.) płatnik co do zasady nie wprowadzi zatem do PIT-11 i nie ujmie ich w PIT-4R. Wyjątkowo jednak kwoty te wpływać będą na rozliczenie 2015 r. w przypadku, gdy płatnik wynagrodzenia wypłaca (stawia do dyspozycji podatnika) jeszcze w grudniu. Inaczej sprawa ma się z kosztami uzyskania przychodów. Te pobierać należy za okres wypłaty wynagrodzenia. Koszty takie będą wpływały w określony sposób na pobór zaliczek na podatek oraz na wartości wskazywane w pracowniczym PIT-11 oraz w informacji PIT-4R. Pracownik może samodzielnie podwyższać koszty ze względu na pozostawanie przez pewien czas w stosunku pracy (np. ze względu na opóźnienia w wypłacie). Nie będzie to jednak ujmowane na informacjach podatkowych PIT płatnika, lecz jedynie na rocznym zeznaniu pracownika.  

Przykład  

Pracodawca przez 3 miesiące (październik – grudzień 2014 r.) nie wypłaca należnego wynagrodzenia. W efekcie w 4 miesiącu – styczeń 2015 r. płatnik dokonuje wypłaty pobierając pojedyncze koszty uzyskania przychodów oraz o takie koszty obniżając zaliczkę na podatek w miesiącu styczniu. Za pozostałe miesiące roku płatnik wypłaca wynagrodzenia regularnie, 30 dnia miesiąca za dany miesiąc.  

Na PIT-4R – płatnik wykazuje faktycznie pobrane w styczniu zaliczki – od wynagrodzenia za 4 miesiące (październik – styczeń).  

W PIT-11 za 2015 r. pracownik otrzyma informację o wynagrodzeniu wypłaconym nie tylko za cały rok 2015. Płatnik w informacji ujmie również wynagrodzenie za okres październik – grudzień 2014 r. Zastosuje w PIT-11 pracownicze koszty uzyskania przychodów oraz wskaże tę samą kwotę zaliczki, co w PIT-4R.  

Pracownik w 2015 r. w PIT-37 ująć może wyłącznie koszty za miesiące styczeń – grudzień, przy czym wysokość kosztów jest ograniczona do 1335 zł (pracownik miejscowy). Mógł on jednak koszty z tytułu umowy o pracę rozliczyć dodatkowo w miesiącach październik – grudzień – w deklaracji podatkowej za 2014 r. Koszty te przysługują mu mimo tego, że PIT-11 nie będzie zawierał informacji na ten temat. Podwyższając koszty pracownik postąpi prawidłowo. Pracodawca natomiast sporządzi prawidłowy PIT-11 i PIT-4R jeśli wykaże pojedyncze koszty uzyskania oraz odpowiednio wyższą zaliczkę na podatek dochodowy za zatrudnioną osobę.  

Podobne problemy mogą wystąpić przy rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów, dla których stosowania lub braku zastosowania podatnik sporządza określone oświadczenie. Podatnik może zatem, niezależnie od kwot na PIT-11 wskazać w swojej deklaracji PIT, jakie koszty ponosił. Natomiast płatnik, rozliczając zaliczki w trakcie roku, a także sporządzając PIT-11 i PIT-4r powinien pamiętać o następujących zasadach:  

  • Zaliczka może być pomniejszana o 1/12 kwoty wolnej od podatku, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2 w tej sprawie – wówczas zaliczki również za grudzień wypłacane w styczniu zostaną pomniejszone (oświadczenie przed pierwszą wypłatą),  
  • Niższe zaliczki związane z oświadczeniem o wspólnym rozliczenia pracownika z małżonkiem lub oświadczeniem o opodatkowani jako osoba samotnie wychowująca dziecko pobiera się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone to oświadczenie.  
  • zakład pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodów podwyższone – ze względu na zamieszkiwanie w innej miejscowości niż zakład pracy, szczegółowo określone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, jeżeli pracownik złoży oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w tym przepisie – zaliczki niższe pobiera się w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego po złożeniu tego oświadczenia,  
  • nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów podwyższonych, określonych w art.  

22 ust. 9 pkt 1-3, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odręb  

Piotr Szulczewwski, PIT.pl