Oświadczenia o rozliczeniu wspólnego majątku u małżonków w 2018 roku

Piotr Szulczewski 07.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

2018-01-08

Małżonkowie, którzy posiadają majątek objęty współwłasnością majątkową małżeńską mogą być zainteresowani rozliczaniem przychodu z jego wynajmu lub dzierżawy wyłącznie u jednego z nich. Decyzja w 2018 r. powinna być podjęta na samym początku roku.

Oświadczenia o rozliczeniu wspólnego majątku u małżonków w 2018

Oświadczenia o rozliczeniu wspólnego majątku u małżonków w 2018  / YAY foto

 

Małżonkowie powinni zwrócić uwagę na oświadczenia w sprawie opodatkowania przychodów ze współwłasności w przypadku, gdy jedno z nich ze względu na dodatkowe przychody z tego rodzaju umowy może przekroczyć próg podatkowy i zacząć płacić wyższy podatek. Generalnie bowiem małżonkowie przychody ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych (a także np. z udziału w spółce niebędącej osobą prawną) rozliczają u każdego z nich proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku majątku wspólnego małżonków oznacza, że prawa te (udziały) są równe. W efekcie:

  • Przychody z majątku osobistego małżonków – rozliczane są osobno u każdego z nich, również gdy jest to współwłasność w częściach ułamkowych (np. udział w mieszkaniu nabyty przed ślubem),
  • Przychody z majątku objętego współwłasnością majątkową ustawową lub umową majątkową małżeńską – rozliczane są w częściach równych w deklaracji podatkowej każdego z małżonków, chyba że złożone zostanie oświadczenie małżonków o innym rozliczeniu przychodów,
  • Przychody z majątku wyłączonego z majątku wspólnego (umowa ograniczająca majątek wspólny) – rozliczane są u każdego z małżonków osobno.

 

Roczne rozliczenia PIT za 2017 rok - wspólne rozliczenie małżonków

Przykład

Jan i Emilia Kowalscy przed zawarciem małżeństwa kupili jako para narzeczonych mieszkanie. Udziały w mieszkaniu to 30/70, w taki sam sposób rozliczają udziały w zysku z tego mieszkania (mieszkanie wynajmują). Po zawarciu małżeństwa kupili kolejne mieszkanie objęte już współwłasnością majątkową małżeńską. Oba mieszkania stały się po ślubie przedmiotem wynajmu. Małżonkowie mają możliwość oświadczeniem rozliczyć całość przychodów ze wspólnej własności u jednego z małżonków. Wspólna własność obejmuje wyłącznie mieszkanie nabyte po ślubie. Jeśli zatem złoża oświadczenie przychody z mieszkania nr 2 rozliczą u jednego z nich. Mogą również nie składać oświadczenia i rozliczać je tak, że po połowie ustalą przychody z mieszkania nr 2, a w odpowiednio do posiadanych udziałów w zysku – przychody z mieszkania nr 1.

Jeżeli między małżonkami istnieje wspólność majątkowa i osiągają oni z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów podobnych przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, to przychód rozliczany jest u każdego z nich na równi lub proporcjonalnie do udziału w zysku (jeśli udziały dotyczą majątku osobistego).

Oświadczenie o opodatkowaniu majątku małżeńskiego w 2018 r.

Małżonkowie mogą złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z najmu, podnajmu pochodzącego ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy- przez jednego z nich. Oświadczenie to należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze współwłasności (współposiadania, współużytkowania) pierwszy w roku podatkowym przychód. Jeśli w 2018 r. przychody po raz pierwszy wystąpiły (wpłynęły faktycznie na rzecz małżonków) w styczniu, to oświadczenie to skierować należy nie później niż 20 lutego 2018 r.

Małżonkowie mogą samodzielnie ustalić treść oświadczenia, nie ma ono dotyczyć konkretnej nieruchomości czy majątku – dotyczy całości przychodów ze źródła: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Powinno ono określać, u którego z małżonków rozliczane będą przychody. Oświadczenie nie musi wskazywać, czy chodzi o rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, czy też zasad ogólnych opodatkowania (według skali podatkowej).

Złożone oświadczenie zdecyduje w każdym przypadku o:

  • zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy przez jednego z małżonków
  • składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty),

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu. W takim wypadku zaliczki lub zeznanie składa również drugi małżonek.

Oświadczenie o opodatkowaniu z 2017 r. lub lat wcześniejszych

Wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków.

Jeżeli zatem małżonkowie w latach wcześniejszych przekazali już oświadczenie i nie złożą oświadczenia przeciwnego - o rezygnacji z rozliczenia przychodów przez jednego z nich – to nie muszą go ponawiać w 2018 r.

Ta sama zasada dotyczy małżonków, którzy decydują się na zmianę zasad opodatkowania najmu lub dzierżawy – przechodzą z zasad ogólnych na ryczałt lub odwrotnie. Oświadczenie dotyczy bowiem opodatkowania u jednego z małżonków i nie jest przyporządkowane do konkretnego wyboru formy opodatkowania przychodów.

Piotr Szulczewski, PIT.pl