Ostatni dzień na zgłoszenie najmu u jednego z małżonków lub rezygnacji z tej formy rozliczeń

Piotr Szulczewski 22.01.2018 11:00 (aktualizacja: )

Zarówno najmem majątku małżeńskiego opodatkowany ryczałtem, jak i rozliczany według skali (podatek 18%), po złożeniu odpowiedniego oświadczenia może być przychodem wyłącznie u jednego z małżonków. 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) mija termin na przekazanie powyższych oświadczeń w tej sprawie na rok 2018. O dodatkowej – w porównaniu z zeszłym rokiem - oszczędności mogą pomyśleć małżonkowie posiadający przychody z najmu powyżej 100.000 zł opodatkowane ryczałtem.

Ostatni termin zgłoszenia najmu u jednego z małżonków lub rezygnacji z tej formy rozliczeń

Ostatni dzień na zgłoszenie najmu / YAY foto

Zarówno w przypadku rozliczania przychodów:

  • Opodatkowanych ryczałtem 8,5 lub 12,5% z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • Opodatkowanych według skali podatkowej, obejmujących najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej,

- dopuszczalne jest rozliczenie całości przychodów i ewentualnie ponoszonych kosztów – u jednego z małżonków. Chodzi wyłącznie o małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Co ważne, nie oznacza to, że jedynie majątek objęty współwłasnością ustawową można rozliczać u jednego z nich – każdy rodzaj wspólności pozwala wówczas na złożenie oświadczenia w sprawie najmu za 2018 r.

<< Przychody z najmu i dzierżawy rozlicz do 31 stycznia na druku PIT-28 >>

U kogo oświadczenie pozwoli na oszczędności podatkowe?

Oświadczenie jest korzystne szczególnie u tych małżonków, u których jeden zarabia znacznie więcej niż drugi co spowoduje, że:

  • przychody z najmu wpłyną na podwyższenie progu podatkowego do 32%
  • ze względu na to, że już pozostałe dochody przekroczą u niego wysokość powodująca opodatkowanie 32% stawką, a w efekcie najem w całości zostanie objęty 32% stawką podatkową.

Wybór dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia roku kolejnego podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Zmiany w wstawce ryczałtu od najmu a oświadczenie małżonków

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dla przychodów z najmu (dziuerżawy) od 2018 r. wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów. W przypadku osiągania przez małżonków przychodów kwota limitu przychodów dotyczy łącznie obojga małżonków. W efekcie nie ma podstaw do tego, by oświadczenie w sprawie opodatkowania u któregokolwiek z nich wpływało w jakikolwiek sposób na ustalenie stawki 12,5% (limit jest niezmienny, stały). Możliwe więc, że małżonkowie, aby opodatkować się efektywniej, pomyśleć powinni o przejściu na zasady ogólne i złożeniu oświadczenia o opodatkowaniu takiego majątku u jednego z nich (zarabiającego mniej).

Piotr Szulczewski, PIT.pl