Ostatni dzień na terminową wysyłkę informacji o osobach zatrudnionych

Piotr Szulczewski 28.02.2016 10:00 (aktualizacja: )

2016-02-29

Płatnik podatku PIT, który w 2015 r. zobowiązany był do poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych m.in. ze względu na zatrudnienie osób, do końca lutego obowiązkowo musi przekazać PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1/IFT-1R. Opóźnienie w terminowym wypełnieniu obowiązków jest karalne.

Ostatni dzień na terminową wysyłkę informacji o osobach zatrudnionych

Źródło: YAY foto

Płatnik musi pamiętać o wysyłaniu tych druków do urzędu skarbowego przez internet.Do końca lutego można przekazywaćPIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1/IFT-1R wyłącznie przy wykorzystaniu formy elektronicznej (odpowiednio podpisane e-podpisem). Wysyłka do urzędu skarbowego listem poleconym lub osobiste przekazanie tych deklaracji w urzędzie skarbowym nie jest już możliwe.

W przypadku wysyłki egzemplarza informacji lub obliczenia PIT-40 na adres rozliczanego podatnika, płatnik nadal może wykorzystać tradycyjne formy wysyłki, jak również skorzystać może z wysyłki przez internet (wyłącznie jednak z wykorzystaniem tradycyjnego e-podpisu a nie jedynie zestawu danych weryfikujących tak, jak przy przekazywaniu niektórych deklaracji na rzecz urzędu skarbowego).

>>> Nowość: pracodawca musi ustalić w PIT-11 tzw. rezydencję podatkową swojego pracownika <<<

Zarówno w przypadku druków dostarczanych na rzecz urzędu skarbowego, jak i na rzecz podatników, prawidłowy termin wysyłki zostanie zachowany, jeżeli pisma zostaną wysłane do ostatniego dnia lutego. Nie ma natomiast obowiązku, by podatnicy faktycznie z dniem 29 lutego posiadali u siebie sporządzane dla nich informacje niezbędne do sporządzenia zeznania rocznego czy też roczne obliczenie podatku PIT-40. Podatnicy mogą się spodziewać, że deklaracje te trafić mogą do nich również w pierwszych dniach marca – o ile tylko płatnik zdecyduje się na wysyłkę listem poleconym.

E-wysyłka tylko z podpisem elektronicznym

Rodzaj wykorzystywanego e-podpisu zależy od rodzaju podatnika oraz rodzaju wysyłki, jakiej będzie on dokonywał.

W przypadku płatników będących osobami fizycznymi podpis może być złożony z wykorzystaniem zestawu danych weryfikacyjnych, wykorzystywanych również do wysyłki deklaracji rocznych PIT (m.in. jest to kwota dochodu podatnika podawana w deklaracji za rok wcześniejszy). Dotyczy to jednak wyłącznie egzemplarza PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1 wysyłanych do urzędu skarbowego. Egzemplarz wysyłany elektroniczniepodatnikowi musi zostać podpisany tradycyjnym e-podpisem (bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem).

W przypadku pozostałych podatników, w tym również takich, którzy wysłki dokonują za inne podmioty po uzyskaniu odpowiedniego pełnomocnictwa, zastosowanie musi znaleźć tradycyjny e-podpis – i to zarówno przy wysyłce do urzędu skarbowego, jak i do rozliczanych podatników.

Jeżeli podatnik będący osobą fizyczną nie chce kupować drogiego e-podpisu, do 29 lutego 2016 r. wysyłki deklaracji dokonać może elektronicznie na rzecz organu podatkowego, a w formie listu poleconego – na rzecz rozliczanych podatników.

Zerowy PIT-11 i inne informacje

Zdarzają się sytuacje, w których należy wysyłać zerowe informacje podatkowe – czyli w przypadku, gdy nie występują żadne przychody. Ma to miejsce m.in. w przypadku, gdy podatnik uzyskuje wyłącznie wynagrodzenia zwolnione z podatku na podstawie umów międzynarodowych (PIT-11 nie będzie generował obowiązku wypełnienia deklaracji PIT). Z drugiej strony brak informacji od płatnika nie musi oznaczać, że podatnik może nie być zmuszony do wypełnienia deklaracji rocznej. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku PIT-8C, gdy rozliczenie kosztów nabycia udziałów lub akcji wykazywane przez biuro maklerskie dopiero w roku ich późniejszej sprzedaży. Podatnik nadal może jednak rozliczyć koszty pośrednie handlu giełdowego (np. koszty kredytu, odsetek, obsługi rachunku, programu do tradingu itd.).

Za niezłożenie w terminie – kary

Płatnik, który w terminie nie przekazuje deklaracji lub nie realizuje funkcji płatnika, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Co do zasady karą stosowaną w postępowaniu karnym jest w tym przypadku grzywna.

Niedotrzymanie terminu nie może zostać uzdrowione, a zatem płatnik nie może powołać się na szczególne okoliczności i wnieść o przywrócenie terminu. Może natomiast występować z wnioskiem o zastosowanie czynnego żalu lub też o zastosowanie procesowych środków ograniczających karę - dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, odstąpienie od wymierzenia kary.

Piotr Szulczewski, PIT.pl