Orzeczenie o niepełnosprawności w nowym roku – ulga rehabilitacyjna także za rok poprzedni

Piotr Szulczewski

Dla celów ulgi rehabilitacyjnej istotne jest data stwierdzenia niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników, a nie data wydania orzeczenia o niepełnosprawności. W efekcie można ubiegać się o ulgę podatkową również za lata, które występowała niepełnosprawność. 

Taką opinię przedstawiają również organy podatkowe. Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacji jest ich zdaniem posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:

  • orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
  • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

<<Ulga rehabilitacyjna - zasady korzystania>>

 Ustawa o PIT wskazuje również inne warunki korzystania z poszczególnych odliczeń. Zdaniem organu podatkowego orzeczenie nie musi być wydane w okresie, za który korzysta się z ulgi, lecz wskazywać, że w danym okresie osoba była niepełnosprawną oraz zaliczona została do jednej z powyższych grup. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 3.07.2018, sygn. akt 0113-KDIPT2-2.4011.226.2018.2.SŻ wskazał przykładowo, że aby skorzystać z możliwości odliczenia od dochodu poniesionych wydatków, związanych z używaniem samochodu osobowego, m.in. należy: 

  • być osobą niepełnosprawną lub mieć na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia ,
  • być właścicielem (współwłaścicielem) samochodu osobowego,
  • ponieść z tego tytułu wydatki.

Jednocześnie pozwolił on na korzystanie w rozliczeniu roku 2017 korzystać z odliczenia osobie, która w dniu 13 marca 2018 r. otrzymała orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku ze stwierdzonym w 2017 r. nowotworem lewej piersi, wykonaną mastektomią, koniecznością 5-letniej terapii hormonalnej i stwierdzonym pogorszeniem funkcji wątroby. Zdaniem organu odliczanie wydatków jest możliwe już w roku, za który została stwierdzona niepełnosprawność. 

<<Ulga na leki w rozliczeniu PIT>>

Organ podatkowy wskazał w interpretacji podejście korzystne dla podatnika. Jego zdaniem wskazane w ustawie „posiadanie orzeczenia o zakwalifikowaniu do stopnia niepełnosprawności” lub inne równoważne wystąpi również w roku wskazanym w tym orzeczeniu. Zatem orzeczenie jest ważne w okresie, na jaki je wydano a nie od chwili, kiedy zostało ono wydane. Przykładowo – jeśli w 2018 r. wydane zostanie orzeczenie na okres od 2016 do 2020 r. – wówczas ulga przysługiwałaby za te 5 lat.