Pobierz e-pity 2019

Opodatkowanie dochodów sportowców

12.06.2014 10:00 (aktualizacja: )

Sportowcy, biorąc udział w rozgrywkach sportowych na terenie RP i osiągający z tego tytułu dochody, zobowiązani są do rozliczania osiąganych dochodów z urzędem skarbowym, na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej, bądź na podstawie podatku liniowego. Warto przyjrzeć się możliwym sposobom opodatkowania dochodów sportowców, ustalając przy tym najbardziej korzystną formę opodatkowania.

Źródła przychodów sportowców

Bezpłatne porady PIT.pl

Dostałeś spadek bądź darowiznę,
założyłeś działalność gospodarczą i masz problem z podatkami a może nie wiesz jak rozliczyć składki ZUS? Zadaj pytanie i uzyskaj bezpłatną
odpowiedź doradcy.

Zgodnie z art. 1 ustawy o sporcie, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Warto przy tym zaznaczyć, że ustawa nie wprowadza podziału na sport kwalifikowany, amatorski czy też zawodowy.

Często zdarza się, że zawodnicy uprawiający sport zawodowo w celach zarobkowych podpisują z klubami sportowymi umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług sportowych.

Jeżeli jednak sportowiec za uprawianie sportu osiąga dochody, a nie łączy go umowa o pracę z podmiotem wypłacającym świadczenie, wówczas osiągnięty przez niego dochód może pochodzić ze źródła, jakim jest działalność wykonywana osobiście bądź indywidualna działalność gospodarcza.

 

Działalność gospodarcza

Orzecznictwo sądów w kwestii możliwości rozliczania dochodów sportowców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do tej pory nie było niejednolite, przy czym w przeważały wyroki, w których uznawano, że niezależnie od tego, czy prowadzą oni działalność gospodarczą, czy nie, przychody z tytułu uprawiania sportu powinni rozliczać wyłącznie jako pochodzące z działalności wykonywanej osobiście – a więc na podstawie skali podatkowej.

Sądy prezentowały stanowisko zgodnie z którym, przychody z tytułu uprawiania sportu należy kwalifikować wyłącznie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście opodatkowanej według skali 18 i 32 proc. Uzasadniały to tym, że z przychodem z działalności gospodarczej mamy do czynienia w przypadku, kiedy przychód ten nie może zostać zaliczony do innych źródeł przychodów wymienionych w ustawie o PIT. Tak orzekł m.in. NSA w wyroku z 17 maja 2012 r., sygn. akt. II FSK 2143/10 czy z 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt. II FSK 1125/12.

NSA w wyroku z 25 listopada 2011 r., sygn. II FSK 1002/10 wskazał również, że przychody z uprawiania sportu są wymienione wprost i dosłownie w art. 13 pkt 2, w związku z czym wyłącza to możliwość zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej. Sąd podkreślił ponadto, że nie jest przy tym istotne czy sport ma charakter "zawodowy", czy "niezawodowy". Ustawa podatkowa na jak wskazano powyżej nie wprowadza takiego rozróżnienia.

Sportowcy byli natomiast zdania, że powinni mieć prawo do rozliczania przychodów w ramach działalności gospodarczej i opodatkowywać je 19 proc. liniową stawką.

Minister finansów w interpretacji ogólnej z 22 maja 2014 r., sygn. DD2/033/30/KBF/RD-47426 przyznał rację sportowcom. Zwrócił przy tym uwagę m.in. na art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym płatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczek na podatek dochodowy w przypadku przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 dotyczącym m.in. z uprawiania sportu i pkt 8 w przypadku umów o dzieło i umów zlecenia, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności.

Minister finansów wyjaśnił, że przychody wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście można, w określonych warunkach, zaliczyć do źródła działalność gospodarcza i opodatkować je podatkiem liniowym 19 proc.

Zdaniem ministra finansów analiza brzmienia przepisów ustawy o PIT pozwala na uznanie, że podatnik może, jeżeli uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, zakwalifikować je do źródła - działalność gospodarcza opodatkowanej podatkiem liniowy 19 proc., nawet gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

 

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

W związku z powyższym podatnicy wykonujący działalność sportową mogą opodatkować osiągane dochody według skali określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, czyli stawką 18 proc. lub 32 proc.

 

Umowa o pracę z klubem sportowym

W przypadku, gdy sportowca łączy z klubem sportowym umowa o pracę, wówczas przychody otrzymane przez sportowców należy zakwalifikować do źródła, jakim jest stosunek pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Trzeba jednak stwierdzić, że jeżeli nawet praca ma charakter twórczy, ale jest wykonywana na podstawie umowy o pracę, to wówczas mamy do czynienia z przychodami ze stosunku pracy. Dochody wtedy opodatkowane są według skali 18 proc. lub 32 proc, a zaliczki na PIT pobiera pracodawca.

 

Umowa o świadczenie usług sportowych

W odniesieniu do wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług sportowych, w nauce prawa podkreślano, że najodpowiedniejszym do zastosowania - w ramach zawodniczego zobowiązania profesjonalnego - rodzajem umowy cywilnoprawnej jest umowa o świadczenie usług sportowych w stosunku do której - zgodnie z art. 750 kc - stosuje się odpowiednio przepisy o umowie zleceniu.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 lutego 2006 r. sygn. IV CK 380/2005 stwierdził, że umowa ta ma, w swym generalnym ujęciu, charakter umowy należytej staranności, gdyż zawodnik profesjonalny zobowiązuje się świadczyć usługi w taki sposób, by maksymalizować swoje wyniki sportowe, a przez to także wyniki swojego klubu sportowego.

W związku z powyższym, przy tego rodzaju umowy na początku pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18 proc. należności, które to są odpowiednio pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (są to wydatki, jakie musi ponieść podatnik celem pozyskania przychodu z poszczególnego źródła). Koszty te standardowo wynoszą 20%.

 

Przychody sportowca od sponsorów

Pochody otrzymywane przez sportowca od sponsorów należy zaliczyć do przychodów z uprawiania sportu, czyli przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. bądź w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Udostępnianie wizerunku

W Polsce coraz więcej firm angażuje się w finansowanie dyscyplin sportowych i klubów. W zamian za finansowanie, firma korzysta z popularności sportowca wśród kibiców (potencjalnych klientów).

W przypadku gdy, sportowiec nie prowadzi działalności gospodarczej, większość formalności spoczywa na barkach sponsora. Wówczas obie strony winny zawrzeć umowę zlecenia, sponsor powinien rozliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek do Urzędu Skarbowego.

Bardziej korzystnym dla obu stron jest jednak rozwiązanie związane z założeniem działalności gospodarczej przez sportowca. W takim układzie sponsor ma możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, a sportowiec ma możliwość zapłaty podatku liniowego od dochodów z wykorzystania swojego wizerunku.

Jeśli w ramach działalności wykazujemy wynagrodzenie za udostępnianie wizerunku, czy usługi reklamowe, oraz wszelkie dochody uzyskane ze współpracy ze sponsorem, możemy je opodatkować stawką liniową.

Różnica między opodatkowaniem dochodów uzyskanych ze współpracy ze sponsorem według skali podatkowej (32 proc.), a stawki liniowej (19 proc.) jest znacząca. Ponadto zakładając działalność gospodarczą, sportowiec będzie miał możliwość odliczania kosztów uzyskania przychodu. Na sportowcu ciąży także obowiązek wystawiania faktur VAT i ma możliwość odliczania podatku VAT, gdyż usługi świadczone dla sponsora podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto jeśli obroty roczne nie przekraczają 150 tys. zł, ma możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Nie można zapominać o jeszcze jednej korzyści wynikającej z zaproponowanego układu prawno-podatkowego. Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 grudnia 2008 r., sygn. ILPB3/423-654/08-4/MC, usługa reklamowa, którą zespół rajdowy świadczy na rzecz spółki w zamian za wynagrodzenie, będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodów. Oznacza to, że sponsor może uwzględniać wydatki na sponsoring w kosztach uzyskania przychodu.

Bożena Zawisza Młodszy Konsultant Podatkowy
Russell Bedford Poland Sp. z o.o.