Odprawy pieniężne w 2017 i 2018 roku

Iwona Maczalska 12.10.2017 12:00 (aktualizacja: )

Pracownicy, którzy zostali zwolnieni z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mają prawo ubiegać się o wypłatę odprawy pieniężnej. Sprawdź, na jaką wysokość odprawy może liczyć pracownik w 2017 i 2018 roku?

Odprawy pieniężne w 2017 i 2018 roku

Odprawy pieniężne w 2017-2018 roku / YAY foto

Kodeks pracy bezpośrednio nie reguluje zasad wypłaty odpraw przysługujących pracownikowi. Robią to inne akty prawne, w szczególności ustawa o zwolnieniach grupowych. Odprawa pieniężna wypłacana z tytułu zwolnień grupowych, to jednak nie jedyny rodzaj odpraw, na jaki mogą liczyć zwalniani pracownicy. Innymi odprawami przysługującymi pracownikom są odprawy związane z przejściem na emeryturę, czy też odprawy wypłacane pośmiertnie rodzinie, w przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy.

Wysokość odprawy pieniężnej w przypadku zwolnienia grupowego

Obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej wynika bezpośrednio z ustawy o zwolnieniach grupowych. Jej przepisy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Sama wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy pracownika i wynosi:

  • 1-miesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Ustalając jednak okres zatrudnienia pracownika należy wziąć pod uwagę art. 36 § 1(1) Kodeksu pracy mówiący, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Co więcej przy ustalaniu okresu zatrudnienia zastosowanie mają również zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Limit wysokości odprawy pieniężnej z tytułu zwolnień grupowych

Wysokość odprawy pieniężnej wypłacanej pracownikowi podlega jednak ograniczeniu. Nie może bowiem przekraczać kwoty piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Limity wysokości odprawy pieniężnej

Rok Maksymalna kwota odprawy pieniężnej

2018

31.500 zł

2017

30.000 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Odprawy emerytalne i rentowe 2017 i 2018

Pracownicy, którzy kończą swoją karierę zawodową i przechodzą na emeryturę, a także osoby spełniające warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy, mają prawo do wypłaty odprawy pieniężnej. W ich przypadku wysokość tej odprawy wynosi 1-miesięczne wynagrodzenie. Przy czym odprawa emerytalna i rentowa wypłacana jest jednorazowo. Oznacza to, że pracownik, który już otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Odprawy pośmiertne 2017 i 2018

Nie należy również zapominać o odprawie wypłacanej najbliższej rodzinie zmarłego pracownika, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, bądź w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Odprawa pośmiertna wypłacana jest najbliższej rodzinie. Dzieli się ją w równych częściach pomiędzy wszystkie osoby do niej uprawnione.

Wysokość odprawy pośmiertnej uzależniona jest od stażu pracy zmarłego pracownika i wynosi:

  • 1-miesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 10 lat,
  • 3-miesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 10 lat,
  • 6-miesięczne wynagrodzenie - jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 15 lat.

Iwona Maczalska, PIT.pl