Wskaźniki

 

Pomoc eksperta

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (współczynnik urlopowy)

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Uwaga! Jak liczyć wspólczynnik urlopowy

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

 

Przykład

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2015 rok.

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2015 wyniesie 21,00. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni – (52 niedziele + 13 dni świątecznych + 48 soboty)] : 12 = 252 : 12 = 21,00

 

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2015 roku dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu wyniesie 5,25 (1/4 x 21,00),
  • 1/3 wyniesie 7,00 (1/3 x 21,00),
  • 1/2 wyniesie 10,50 (1/2 x 21,00),
  • 3/4 wyniesie 15,75 (3/4 x 21,00).

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353)

 


Komentarze

Autor: admin (04-11-2015 13:18:59)
Temat: Dlaczego 21 a nie 20,67? Zalezy od ilości świąt przypadających w niedzielę
polecam lekturę http://www.vat.pl/2005-wspolczynnik-urlopowy-obowiazujacy-w-2016-roku-10424/
Autor: Dorota (02-11-2015 13:18:39)
Temat: pytanie
napewno współczynnik urlopowy za 2016 wynosi 20,67 a nie 21
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
... Drukuj