Odliczenie 50% od paliwa w deklaracji VAT

Piotr Szulczewski 21.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Odliczenie 50% od paliwa w deklaracji VAT

2015-06-22

Odliczenie połowy kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze lub innym dokumencie powinno być prawidłowo wykazane w deklaracji rozliczeniowej. Problem pojawia się, gdy podatnik chce ustalić kwotę netto – czyli podstawę opodatkowania i wprowadzić ją do właściwych pól deklaracji.

Źródło: Eastnews

W części D.2 deklaracji VAT-7 (VAT-7K, VAT-7D), pozycje odnoszące się do nabyć związanych z działalnością opodatkowaną, określać mają nabycie towarów i usług oraz podatek naliczony z uwzględnieniem korekt.

Wykazując podatek naliczony do odliczenia od podatku należnego, podatnik jest obowiązany wykazać tę jego część, która jest faktycznie odliczana. Deklaracja nie wskazuje jednak, czy wartość netto wskazaną w dokumencie zakupu paliwa podawać należy w pełnej wartości, czy wyłącznie 50% jej wartości, tak jak ma się to w przypadku kwoty odliczanego podatku.

Pobierz wybraną deklarację VAT

Zgodnie z art. 86a ustawy o podatku VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku m.in. wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Przepisy nie ograniczają natomiast kwoty podstawy opodatkowania do 50% jej wartości. Interpretując przepis dojść można do przekonania, że podatnik obniża do 50% wyłącznie kwotę podatku obliczanego jednak od pełnej podstawy opodatkowania – czyli od 100% podstawy opodatkowania i przynajmniej teoretycznie wskazywanie w deklaracji wyłącznie części tej podstawy nie byłoby zgodne ze stosowanymi obliczeniami (bo kwotę VAT liczymy od 100% podstawy a następnie obliczamy 50% tej kwoty). Innego zdania są jednak organy podatkowe wskazując że właściwym jest wskazywanie kwoty netto jedynie w 50%. Ich zdaniem zgodnie z objaśnieniami do deklaracji dla podatku od towarów i usług, w części D. deklaracji wykazuje się wyłącznie:

  • wartość towarów i usług (kwotę netto) oraz
  • kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt)

- w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja.

Oznacza to, że prawidłowym będzie ograniczenie nie tylko kwoty podatku, ale również podstawy opodatkowania, do 50% jej wstępnej wartości. Potwierdzeniem jest stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z interpretacji z dnia 9 października 2013 r. (sygn.. akt ILPP2/443-639/13-3/JK), który wskazał, że „w części D.2. deklaracji VAT-714), w poz. 39 i w poz. 41, Wnioskodawca powinien wykazywać tylko taką wartość netto nabytych towarów i usług w jakiej przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrot podatku naliczonego”.

Przykład:

Podatnik nabywając 10 lipca paliwo za 200 zł brutto otrzymał fakturę z kwotą 162,60 netto oraz 37,40 zł podatku VAT. Odliczeniu z jego faktury podlega wyłącznie 50% kwoty VAT, czyli 18,70 zł. W deklaracji VAT-7 w poz. 42 podatnik wpisuje 19 zł (zaokrąglenie do pełnych złotych). W poz. 41 VAT-7 podatnik wpisuje 81 zł (50% ze 162,60 zł = 81,30).

Rezygnacja z VAT pozwala na podwyższone koszty uzyskania przychodów

Kwota podatku VAT, której nie wykazuje się do odliczenia od podatku należnego, rozliczona może być jako koszt uzyskania przychodów pod warunkiem jedynie, że auto wykorzystywane jest w celu uzyskiwania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza (czyli pod warunkiem korzystania z niego dla celów służbowych). Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja nr ITPB3/423-145/14/AW).

Piotr Szulczewski
VAT.pl