Od kiedy PIT-WZ za 2017 rok?

21.02.2018 11:00 (aktualizacja: )

Nieustannie dąży się do ułatwiania podatnikowi sporządzania rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2018 r. udostępniona się nowy sposób umożliwiający przygotowanie i zeznanie rocznego rozliczania podatkowego. Polega on na tym, że to urząd skarbowy przygotuje zeznanie roczne, które będzie mogło zostać jedynie zaakceptowane przez podatnika bądź też odrzucone, gdy z jakich powodów ten zdecyduje się złożyć rozliczenie w inny sposób. Aby Urząd Skarbowy mógł sporządzić stosowne rozliczenie wcześniej wymaga się od podatnika złożenia odpowiedniego wniosku.

Od kiedy PIT-WZ za 2017 r.?
Od kiedy PIT-WZ za 2017 r.? / YAY foto

Wniosek ten składa się na formularzu PIT-WZ. We wniosku należy przekazać odpowiednie informacje, np.: o korzystaniu z odliczeń od podatku lub dochodu, np. ulgi na dzieci, wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, a także przekazania 1 % podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Urząd Skarbowy na podstawie uzyskanych informacji od pracodawców, organów rentowych oraz tych informacji, które zostały przekazane przez wnioskodawcę, przygotuje zeznanie podatkowe za podatnika oraz jego współmałżonka.

<< Złóż PIT-WZ, a za 2017 rok rozliczy Cię urząd skarbowy >>

Wniosek może złożyć podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który uzyskuje dochód od płatników, którymi mogą być również organy rentowe. Dotyczy on więc tych wszystkich osób, które rozliczałyby się za pomocą zeznania PIT-37. Przy pomocy tej usługi zeznanie może zostać sporządzone dla rozliczenia samodzielnego, ale też wspólnego z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci – nie ma to tutaj żadnego znaczenia. Pewnym ograniczeniem w skorzystaniu z tej usługi jest to, że wniosek o sporządzenie rozliczenia PIT-WZ składany może być się tylko drogą elektroniczną – za pomocą Portalu Podatkowego, systemu e-Deklaracje albo bankowości elektronicznej. Wniosek można złożyć tylko i wyłącznie osobiście a więc niemożliwe jest w tym wypadku działanie przez pełnomocnika.

Termin na złożenie wniosku

Wniosek o sporządzenie rozliczenia podatkowego PIT-WZ za dochody osiągnięte w 2017 r. można składać już od 1 stycznia 2018 r. Natomiast termin na jego złożenie upływa 16 kwietnia 2018 r. Jednocześnie trzeba wskazać, iż najwcześniej przygotowane zeznania zostaną sporządzone dopiero od 15 marca 2018 r., gdyż Urzędy Skarbowego pobierają informacje do przygotowania zeznania z nadsyłanych przez płatników informacji m.in. PIT-11 a te rozsyłane są pracownikom do końca lutego. Następnie Urząd Skarbowy odeśle zwrotnie w ciągu 5 dni (ale nie wcześniej niż 15 marca 2018 r.) na wskazany we wniosku adres mailowy link do gotowego zeznania podatkowego. W dalszej kolejności możliwe jest zweryfikować zeznania podatkowego po kliknięciu w link i wprowadzeniu specjalnego kodu otrzymanego w wiadomości. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do danych widniejących w przygotowanym zeznaniu, czy źródłach przychodu, można odrzucić zeznanie. W przypadku odrzucenia zeznania przygotowanego automatycznie konieczne jest przygotowanie i złożenie samodzielnie zeznania rocznego w terminie do dnia 30 kwietnia aby nie narazić się na odpowiedzialność karno-skarbową. Z kolei jeżeli wszystko będzie się zgadzać, zeznanie może zaakceptować. Termin do odrzucenia zeznania lub jego zaakceptowania upływa 30 kwietnia 2018 r. Po upływie tego terminu i niepodjęciu żadnych czynności zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Dane jakie należy podać we wniosku

We wniosku podaje się następujące informacje o podatniku:

  • dane identyfikacyjne podatnika – w zależności od tego czy się rozlicza sam – tylko swoje dane, jeśli wspólnie z małżonkiem – również dane małżonka,
  • czy korzysta się z podstawowych/podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, lub wskaże się wysokość wydatków faktycznie poniesionych,
  • czy korzysta się z ulgi rehabilitacyjnej,
  • gdy chce skorzystać się z ulgi z tytułu wychowania dzieci, to podaje się liczbę oraz dane dzieci (PESEL, imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka, kwota ulgi),
  • jeżeli chce się otrzymać zwrot nieodliczonej ulgi na dzieci, gdy odprowadzony podatek był zbyt niski by odliczyć pełną jej kwotę, to podaje się łączną kwotę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzonych za podatnika,
  • nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego, której chce się przekazać 1% podatku,
  • adres poczty elektronicznej, który będzie służył do komunikacji z Urzędem Skarbowym

Tak jak w każdym przypadku składnia zeznania podatkowego, gdy zostało ono złożone w terminie możliwe będzie złożenie jego korekty – tę niestety trzeba już przygotować tylko samodzielnie.

adw. Łukasz Wieszczeczyński,
Kancelaria TWZ