Już obowiązują nowe kwoty diet służbowych oraz wyższy ryczałt na dojazdy i nocleg

Iwona Maczalska

Od dzisiaj obwiązują nowe, wyższe kwoty diet wypłacanych z tytułu odbycia podróży służbowych. Zmianie ulegnie również wysokość ryczałtu za nocleg i pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej.

» Aktualne i archiwalne wysokości diet służbowych krajowych

» Aktualne i archiwalne wysokości diet służbowych zagranicznych

W drodze Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2022 poz. 1481), od dnia 28 lipca pracownikowi należy wypłacać diety służbowe w nowej, wyższej wysokości. To jednak nie wszystko. Warto wziąć pod uwagę kwoty ryczałtów za dojazd i nocleg, które również uległy zmianie. 

Nowe wysokości diet od 28 lipca 2022

Źródło: shutterstock

Wyższe diety służbowe od 28 lipca

Za sprawą rozporządzenia diety pracownicze są wyższe. W zamian za dotychczas wypłacane diety krajowe w wysokości 30 zł, pracodawca zobowiązany będzie do zastosowania diety w wysokości 38 zł. Więcej na ten temat w artykule ,,Od 28 lipca 2022 r. podwyżka diet i delegacji za podróże służbowe".

Wyższy ryczałt na dojazdy i nocleg

Wzrośnie również 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z obecnych 6 zł do planowanych 7,60 zł. Także ryczałt za nocleg, który stanowi 150 proc. diety - zostanie podwyższony z 45 zł do 57 zł.

StawkiObowiązuje od
DietaRyczałt za noclegRyczałt za dojazdy
38,00 zł57,00 zł7,60 zł28.07.2022
30,00 zł45,00 zł6,00 zł01.03.2013

Źródło: Opracowanie własne PIT.pl

Zasady wypłacania diet służbowych

Zasady wypłacania diet służbowych reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167). Wskazuje ona, że należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

  • mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
  • od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
  • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W przypadku niepełnej, lecz rozpoczętej doby:

  • trwającej do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
  • trwającej ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Warto przy tym pamiętać, że kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie - 25% diety,
  • obiad - 50% diety,
  • kolacja - 25% diety.

Kiedy dieta służbowa nie przysługuje

Pracownikowi nie wypłaca się diety służbowej:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10 (w dniu wolnym od pracy, w którym pracownik, przebywając w delegacji ponad 10 dni, powraca do miejscowości pobytu stałego lub czasowego środkiem transportu określonym przez pracodawcę);

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.