Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek i postojowe z ZUS

Ewelina Czechowicz

Dzięki tarczy antykryzysowej od dziś część przedsiębiorców może składać wniosek o zwolnienie z opłacania składek do ZUS oraz świadczenie postojowe. Na inne formy wsparcia z ZUS trzeba jeszcze poczekać. Kto może wnioskować o zwolnienie z opłacania składek i świadczenie postojowe?  

Zwolnienia ze składek, kod PKD i warunki jakie trzeba spełnić

Na podstawie art. 31 zo ustawodawca w tarczy 6.0 przewidział zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 

Aby skorzystać z tej formy pomocy trzeba spełnić następujące warunki:

 1. Prowadzić działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r.
 2. Posiadać odpowiedni numer PKD, który jest dominujący na dzień 30 września 2020 r.
 3. Być zgłoszonym do 30 czerwca 2020 r. jako płatnik składek.
 4. Wykazać że przychód w listopadzie jest o co najmniej 40 proc. niższy, niż w listopadzie 2019 r.

zwolnienie ze składek ZUS i postojowe w tarczy 6.0

Źródło: shutterstock

Do zwolnienia ze składek ZUS kwalifikują się przedsiębiorcy o kodzie PKD:

 1. 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 2. 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) 
 3. 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 4. 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)
 5. 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 6. 49.32.Z (działalność taksówek osobowych)
 7. 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)
 8. 56.10.A (restauracje)
 9. 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 10. 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)
 11. 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 12. 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 13. 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 14. 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
 15. 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)
 16. 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)
 17. 59.14 (projekcję filmów lub nagrań wideo)
 18. 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 19. 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 20. 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 21. 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu)
 22. 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 23. 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)
 24. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne),
 25. 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa),
 26. 85.59.A (nauka języków obcych),
 27. 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe),
 28. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego),
 29. 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 30. 86.90.D (działalność paramedyczna)
 31. 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)
 32. 90.02.Z (wspomaganie przedstawień)
 33. 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy)
 34. 91.02.Z (muzea)
 35. 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 36. 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)
 37. 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 38. 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 39. 93.29.A (działalność pokojów zagadek)
 40. 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)
 41. 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)
 42. 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)
 43. 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej)

Wymienieni powyżej przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia. A do końca 2020 roku muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia dokumentów rozliczeniowych do ZUS.

Zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień

Z uwagi na czas procedowania tarczy 6.0 znalazł się w niej przepisy, który wskazywał na możliwość wnioskowania o zwolnienie dla wielu branż do 30 listopada 2020 r. Taką możliwość mieli mieć agenci turystyczni, piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, organizatorzy targów, przewoźnicy, przedsiębiorcy prowadzący działalność artystyczną czy pozaszkolną. By Ci przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia niezbędna jest nowelizacja ustawy lub wydanie rozporządzenia przez ministra rozwoju, który wydłuży termin na składanie wniosku.

Obecnie z tego zwolnienia mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy objęci kodami PKD:  55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki). Oni na mocy dodanego art. 31 zp mają czas na złożenie wniosku do 15 stycznia 2021 roku. Aby skorzystać z tego świadczenia muszą wykazać spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem.

We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Dotąd o postojowe od 16 grudnia 2020 r. mogli wnioskować przedsiębiorcy działający w branży hotelarskiej, organizatorzy turystyki, którzy wykazali spadek przychodu o co najmniej 75 %. Ci przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Dodatkowe świadczenie postojowe obejmuje kody PKD: (49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z)

Świadczenie postojowe – wniosek od 30 grudnia 2020 r. - uprawnieni

30 grudnia 2020 r. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków o postojowe dla przedsiębiorców o kodach PKD:

 1. 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
 2. 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) 
 3. 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)
 4. 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)
 5. 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)
 6. 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)
 7. 56.10.A (restauracje)
 8. 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
 9. 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)
 10.  56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
 11. 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)
 12. 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
 13. 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)
 14. 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)
 15. 59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo)
 16. 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)
 17. 74.20.Z (działalność fotograficzna)
 18. 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)
 19. 79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)
 20. 79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu)
 21. 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
 22. 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)
 23. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne)
 24. 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu)
 25. 85.59.A (nauka języków obcych)
 26. 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe)
 27. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)
 28. 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystyczne)
 29. 85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane)
 30. 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)
 31. 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
 32. 86.90.D (działalność paramedyczna)
 33. 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) 
 34. 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) 
 35. 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza)
 36. 91.02.Z (muzea)
 37. 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)
 38. 93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)
 39. 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)
 40. 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)
 41. 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40% w stosunku do sytuacji w 2019 roku.

Wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z ZUS tylko przez PUE ZUS

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy składać drogą elektroniczną za pomocą platformy PUE ZUS.

Więcej o pomocy w ramach tarczy antykryzyswej 6.0 piszemy w artykułach: 

Przedsiębiorcy mogą już wnioskować o dotację

Tarcza branżowa 6.0, od kiedy można składać wnioski

 

Zwolnienia z ZUSŚwiadczenie postojoweHOT