Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

Ewelina Czechowicz

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ponieśli stratę, będą mogą obniżyć o nią dochód uzyskany w 2019 r. Kto może skorzystać z tej preferencji?

Kto może wstecznie rozliczyć stratę z powodu epidemii Covid-19?

Stratę z powodu epidemii Covid-19 będą mogli rozliczyć podatnicy podatku dochodowego – zarówno od osób prawnych, jak i od osób fizycznych (prowadzący działalność gospodarczą).

Stratę powstałą w związku z pandemią będzie można odliczyć wstecznie, nie od dochodu z następujących pięciu lat, ale od dochodu osiągniętego w roku poprzednim. Obniżenie będzie dokonane poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych – strata z powodu epidemii Covid-19

Zgodnie z przepisami antykryzysowymi możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej będą mieć podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej, które podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  1. według skali podatkowej,
  2. podatkiem liniowym.

Zgodnie z treścią art. 52k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy przedsiębiorca uzyska w 2020 r. łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z prowadzonej działalności, będzie mógł skorzystać z jednorazowego obniżenia dochodów lub przychodów uzyskanych w 2019 r. o wysokość poniesionej straty. Kwota podlegająca obniżeniu nie może przekraczać 5 mln PLN. Aby skorzystać z proponowanego rozwiązania, przedsiębiorca powinien złożyć korektę zeznania za rok 2019 r. Podatnicy ci mają możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość straty poniesionej w 2020 r., nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczy to podatników, którzy z powodu epidemii koronawirusa:

  1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
  2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Korekta zeznania strata podatkowa spowodowana Covid-19

Źródło:shutterstock

Podatek dochodowy od osób prawnych – strata z powodu epidemii Covid-19

Z kolei zgodnie z art. 38f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono modyfikację rozliczania straty w zeznaniu CIT-8 sporządzanym za rok 2019. Podatnicy, którzy z powodu epidemii COVID-19, w rozumieniu specustawy o COVID-19:

  1. ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1.01.2020 r., a zakończy się po 31.12.2019 r., lub rozpoczął się po 31.12.2019 r., ale przed 1.01.2021 r., oraz
  2. uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ten rok

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód za 2019 r. lub rok kończący się w 2020 r.

Potrzebna korekta zeznania, aby otrzymać zwrot

Stratę będzie można odliczyć w wyniku korekty. Najpierw trzeba zakończyć rok 2020, by wyliczyć stratę, i dopiero wtedy będzie można złożyć korektę zeznania za 2019 r. Strata nieodliczona w zeznaniu za 2019 r. będzie podlegała odliczeniu na podstawie korekty zeznania.

Korekta PITRozliczenie roczneKoronawirus w PolscePłatnik PITCIT