Obliczanie wynagrodzenia netto: praca i zlecenie u jednego pracodawcy

Piotr Szulczewski 16.12.2014 10:00 (aktualizacja: )

Obliczanie wynagrodzenia netto: praca i zlecenie u jednego pracodawcy

Jak obliczyć wynagrodzenie netto, koszty uzyskania przychodu, składki ZUS oraz zdrowotne pracownika, który zawarł dodatkową umowę zlecenie z dotychczasowym pracodawcą? Podpowiadamy analizując listę płac pracownika z wynagrodzeniem z umowy o pracę i zlecenie.

Dla celów analizy przyjęto, że pracownik uzyskuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kwocie 8000 zł brutto oraz z umowy zlecenie w kwocie 5000 zł brutto. Obie umowy zawarte są z tym samym pracodawcą. Miejsce zamieszkania pracownika znajduje się w tej samej miejscowości, w której siedzibę ma zakład pracy go zatrudniający. Do wyliczeń przyjęto górne limity składek ZUS za 2013 r.

 

Wynagrodzenie w okresie styczeń – sierpień

Podstawowym założeniem przy obliczeniach pozostaje osobne traktowanie jego wynagrodzeń dla celów podatkowych oraz dla celów ubezpieczeniowych. W przypadku składek ZUS umowę zlecenie zawartą z własnym pracownikiem traktuje się na takich samych jak umowę o pracę. Oznacza to, że nie tylko wymagana jest obowiązkowa składka chorobowa, ale również górne limity składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe porównywane są z łącznymi zarobkami uzyskanymi z tytułu umowy zlecenie i pracę.

Dla celów podatkowych obie umowy traktować należy odrębnie. Oznacza to, że w związku z umową o pracę obliczać należy ryczałtowe koszty pracownicze, natomiast z tytułu umowy zlecenie pracownik zobowiązany będzie ustalać koszty 20% od przychodu obniżonego o składki emerytalne, rentowe oraz chorobowe, dla których obliczenia podstawę stanowi ten przychód. Podobnie w zakresie pobierania zaliczki na podatek 18% stawkę podatku stosuje się przez cały rok w stosunku do umowy zlecenie. W przypadku umowy o pracę, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym łączny dochód z umowy o pracę przekroczył 85.528 zł, zaliczkę na podatek pobiera się według 32% stawki. Kwotę zmniejszającą podatek stosuje się wyłącznie do zaliczki z tytułu umowy o pracę, natomiast w umowie zlecenie zaliczkę pobiera się według 18% stawki podatku bez zmniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Miesiąc Brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT Netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Styczeń 8.000 1.268,80 195,00 318,50 111,25 6792 1009,67 641 9280,83 15696,2
5.000 862,96 3452 287

W przypadku składek ZUS, których łączna wartość wynosi 1781,5 zł, składki oblicza się od łącznej podstawy ich obliczenia (z umowy o pracę i zlecenie). W dalszym etapie obliczania podstawy opodatkowania wydzielić należy składki ZUS proporcjonalnie – w stosunku do umowy o pracę i zlecenie, w związku z czym od umowy zlecenie składka ta wynosi 685,19 zł, a od umowy o pracę 1096,31 zł. Tak samo dokonuje się obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne: najpierw oblicza się całą kwotę a potem proporcjonalnie dzieli na składkę z umowy o pracę i zlecenie. Podziału dokonuje się wyłącznie dla celów podatkowych (w zakresie ubezpieczeń składki oblicza się od jednej łącznej podstawy): składki zdrowotne z umowy o pracę: 13000 zł (wynagrodzenie brutto) – 1781,5 (składki ZUS) = 11218,5 x 7,755/9% (7,75% - odliczana, 9% opłacana) = 869,43 / 1009,67 => składki przypadające na umowę o pracę 535,03/621,34; składki zdrowotne z umowy zlecenie 13000 – 1781,5 = 11218,5 x 7,755/9% = 869,43 / 1009,67 => składki przypadające na umowę zlecenie 334,40/388,33.

  1. Obliczenie składek ZUS oraz kosztów podatkowych:

Składki ZUS: emerytalna: 1268,8, rentowa: 195, chorobowa 318,5.

Koszty uzyskania przychodu oraz dochód, w tym: z umowy o pracę: 8000 – 111,25 = 7888,25 zł; z tytułu umowy zlecenie = 5000 – [(5000-685,19)x20%] = 4137,04 zł.

  1. Obliczanie podstawy opodatkowania

Dochód (umowa o pracę) – ZUS = podstawa opodatkowania praca (zaliczka cały rok 18%, niemniej w wyższych kwotach może wystąpić przekroczenie progu)

7888,25 – 1096,31 = 6791,94 = 6792

Dochód (umowa zlecenie) – ZUS = podstawa opodatkowania zlecenie

4137,1 – 685,19 = 3451,91 = 3452

  1. Obliczanie zaliczki na podatek

Zaliczka na podatek z umowy o pracę = 6792 x 18% - 46,33 = 1222,56 – 46,33 = 1176,23 zł

Zaliczka na podatek z umowy zlecenie = 3452 x 18% = 621,36 zł

Zaliczka do zapłaty praca (po odjęciu składki zdrowotnej) = 1176,22 – 535,03 = 641,19 = 641 zł

Zaliczka do zapłaty zlecenie (po odjęciu składki zdrowotnej) = 621,36 – 334,4 = 286,96 = 287 zł

Łączna zaliczka: 928 zł

  1. Obliczanie wynagrodzenia netto

Wyn. Netto = 13000 – 1781,5 – 641 – 287 – 1009,67 = 9280,83

Wynagrodzenie za miesiąc wrzesień

W miesiącu wrześniu dochodzi do przekroczenia limitu maksymalnej podstawy składek ZUS. Składki obliczane są zatem wyłącznie od kwoty do wysokości tego limitu. Łączna kwota składek ZUS wynosi 1150,61 zł (w tym składki dotyczące zlecenie wynoszą 442,54 zł, a dotyczące umowy o pracę 708,07 zł).

Kwota przychodu do miesiąca sierpnia wyniosła 104.000 zł, natomiast ograniczenie składek to 111.390 zł. W efekcie obliczenia składek ZUS dokonuje się od różnicy, czyli kwoty 7390 zł.

Miesiąc Brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT Netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Styczeń 8.000 721,26 110,85 318,50 111,25 7181 1066,45 681 9772,94 14784,01
5.000 769,88 3788 329

Odpowiednio zmianie ulegają również składki na ubezpieczenie zdrowotne: z tytułu umowy o pracę oblicza się je jako 13000 – 950,54 = 12049,46 x 7,75%/9% = 933,83 / 1084,45 => na umowę o pracę 574,66/667,35 zł, a z tytułu umowy zlecenie 13000 – 950,54 = 12049,46 x 7,75%/9% =933,83 / 1084,45 => na zlecenie 359,17 /417,10 zł.

Październik - grudzień

Od wynagrodzenia za okres październik - grudzień nie pobiera się składek ZUS. Zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest zarówno z umowy o pracę jak i zlecenie według 18% stawki podatku. Przy tej wysokości wynagrodzeniu z umowy o pracę kwota dochodu po odjęciu należnych składek ZUS nie przekroczyła bowiem II progu skali podatkowej. Nadal naliczanymi składkami są składka chorobowa wypadkowa oraz zdrowotna.

Miesiąc Brutto ZUS Koszty Podst. PIT NFZ PIT Netto Koszt ogółem
emer. rent. chor.
Styczeń 8.000 0 0 318,50 111,25 7692 1152,36 728 10480,14 13582,40
5.000 975,5 3902 321

Piotr Szulczewski,
VAT.pl

Zobacz także:

  1. Obliczanie wynagrodzenia netto i składek ZUS u pracownika miejscowego,
  2. Obliczanie wynagrodzenia w przypadku przeniesienia praw autorskich w jednej umowie (zatrudnianie twórców).