O jakie świadczenia pieniężne z ZUS mogą ubiegać się uchodźcy z Ukrainy

Iwona Maczalska

Obywatele Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich kraju przyjechali do Polski, mogą liczyć na liczne świadczenia wypłacane z ZUS, czy pomocy społecznej. O jakie świadczenia pieniężne mogą ubiegać się uchodźcy oraz jak złożyć wniosek?

» Podjęcie pracy przez obywatela Ukrainy w Polsce - zasady, wynagrodzenie, świadczenia

 

Obywatele Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 roku wjechali z Ukrainy na terytorium Polski, mogą liczyć na pomoc z polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz pomocy społecznej. Organy te będą nie tylko przyjmowały, ale również wypłacały świadczenia pieniężne. Na jaką pomoc mogą liczyć uchodźcy?

Zasiłki dla uchodźców z Ukrainy

Źródło: shutterstock

 

Świadczenia dla rodzin z dziećmi  wypłacane przez ZUS

 

Rodziny z Ukrainy mogą ubiegać się o wypłatę z ZUS następujących świadczeń:

 

1.      Świadczenie z programu Rodzina 500+ - przyznawane na każde dziecko w wieku do 18 roku życia. Pomoc ta udzielana będzie rodzicowi, opiekunowi tymczasowemu, a także opiekunowi sprawującemu pieczę zastępczą nad dzieckiem,

 

2.      Świadczenie z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – przyznawane na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy. Pomoc ta skierowana jest do rodziców i opiekunów tymczasowych,

 

3.      dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł. Dodatek ten przyznawany będzie:

 

  • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • na dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
  • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.

 

Powyższa pomoc skierowana jest do rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

4.      Świadczenie na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start 300+ (kwota 300 zł wypłacana raz do roku) – przyznawane na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole. Pomoc ta skierowana jest dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

Wniosek o świadczenie rodzinne z ZUS przez PUE

Wnioski o powyższe świadczenia rodzinne składane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych tzw. PUE ZUS. Dostęp do platformy jest bezpłatny. Aby jednak złożyć wniosek niezbędne jest założenie konta w PUE. W jaki sposób krok po kroku założyć konto w PUE tłumaczymy w artykule ,, Konto na PUE ZUS dla obywatela Ukrainy. W jaki sposób założyć, by załatwić sprawy urzędowe?”.

 

Uwaga! Wnioski o powyższe świadczenia będzie można składać w terminie od  1 lipca 2022 roku do 30 listopada 2022 r. Wcześniej warto załatwić kilka innych niezbędnych spraw urzędowych. Chodzi w szczególności o:

 

1.      Złożenie wniosku o przydzielenie numeru PESEL, który da możliwość legalnego podjęcia pracy oraz złożenia wniosku o świadczenia rodzinne. => Nie wiesz jak złożyć wniosek o numer PESEL? Zapoznaj się z artykułem ,, PESEL dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie, wnioski będzie można składać od 16 marca”,

 

2.      Założenie adresu e-mail,

 

3.      Zdobycie polskiego numeru telefonu,

 

4.      Założenie konta bankowego w Polsce.

 

Wszystkie powyższe elementy niezbędne są do utworzenia konta na PUE ZUS oraz tym samym do złożenia wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych.

 

Jednorazowe świadczenie 300 zł

Specustawa o pomocy uchodźcom zakłada również prawo do ubiegania się o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł  na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie to przysługuje wyłącznie obywatelowi Ukrainy, który zalegalizował swój pobyt w Polsce poprzez wpisanie do rejestru PESEL.

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby. Oznacza to, że w zależności od miejscowości pisemny wniosek złożyć będzie można w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. W celu ustalenia konkretnego miejsca pomocna może być infolinia ZUS => więcej tutaj.

 

Świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej

Uchodźcy z Ukrainy będą mogli również ubiegać się o wsparcie z pomocy społecznej. Chodzi zarówno o świadczenia pieniężne tj.:

 

1.      zasiłki okresowe (przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego),

 

2.      zasiłki celowe (przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, którą może być w szczególności pokrycie części lub całości kosztów zakupu np. żywności, leków i leczenia, opału, odzieży niepieniężne).

 

 

 

Uprawnieni obywatele Ukrainy będą mogą także korzystać z różnych form niepieniężnej pomocy społecznej, w tym z pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, schronienia, posiłku, usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania lub ośrodkach wparcia, mieszkania chronionego, pobytu i usług w domu pomocy społecznej.

 

To jednak nie wszystko. Obywatele Ukrainy będą mogli składać wnioski w ośrodkach pomocy społecznej o przyznanie licznych dodatków. Mowa m.in. o:

 

  • Dodatku z tytułu urodzenia się dziecka,
  • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
  • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
  • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

 

Postępowanie o przyznanie zasiłków będzie uproszczone - obywatel Ukrainy ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. 

 

Bezpłatna infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych z ZUS

Osoby mające wątpliwości związane z wypłacanymi w Polsce świadczeniami i zasiłkami, mogą skorzystać ze specjalnej infolinii funkcjonującej w języku ukraińskim i polskim.

 

Infolinia dostępna jest w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres [email protected].

 

W ramach infolinii dowiesz się m.in.:

 

  • jakie rodzaje świadczeń rodzinnych jest aktualnie przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
  • jak wypełnić i wysłać wniosek,
  • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Pomoc UkrainaZUS