NSA: leasing finansowy korygowany w przypadku szkody całkowitej w przekazanym mieniu

Piotr Szulczewski 03.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

Leasingodawca ma prawo do korygowania wstępnych kwot wynikających z umowy leasingu zarówno w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana ze względu na zwrot przedmiotu jej umowy leasingodawcy, jak również gdy takiego zwrotu nie będzie. Dzieje się tak w przypadku wygaśnięcia umowy ze względu na szkodę całkowitą, np. kradzież lub zniszczenie przedmiotu umowy. Takie zdanie zawarł w wyroku z 28.09.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny otwierając drogę przedsiębiorcom do częstszego niż do tej pory korygowania faktur rozliczających umowy leasingu.

Leasing finansowy korygowany w przypadku szkody całkowitej w przekazanym mieniu
Źródło: YAY foto

W przypadku leasingu finansowego przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, który ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zdarza się, że umowa nie kończy się całkowitą spłatą rat leasingowych, lecz przedwcześnie – w związku z szeregiem różnorodnych zdarzeń obejmujących przedmiot leasingu. W związku z powyższym problematyczne było korygowanie wstępnie wystawionej, całkowitej faktury leasingowej w przypadku wygaśnięcia czy przedterminowego rozwiązania umowy leasingu finansowego, w szczególności na skutek wystąpienia szkody całkowitej, utraty przedmiotu leasingu lub gdy umowa wygasa bądź jest rozwiązana z winy korzystającego.

NSA potwierdził prawo do korekty wstępnie ustalonych rozliczeń. Zgodnie z jego zadaniem leasingodawca ma określony harmonogram spłat rat kapitałowych i odsetkowych – które musi spłacić przed czasem gdy z jego winy dojdzie do rozwiązania umowy. Nie płaci ich jednak w całości po rozwiązaniu umowy ze swojej winy. Raty pomniejszane są o wartość korzyści finansującego z tytułu wcześniejszej spłaty pozostałej wartości umowy.

Zdaniem NSA jeżeli rzeczywiście otrzymana kwota z tytułu leasingu jest niższa niż cała kwota wynikająca z harmonogramu spłat, to nie można obciążać podatnika podatkiem VAT od części świadczenia której nigdy nie uzyska. W konsekwencji w razie rozwiązania leasingu finansowego na wskutek działania korzystającego, co przekłada się na natychmiastową zapłatę wszystkich rat pomniejszonych o korzyści jakie finansujący uzyskał w skutek zapłaty przed umówionym terminem, to finansującemu przysługuje prawo do dokonania korekty faktury dokumentującej umowę. Dotyczy to przypadków, w których dochodzi do obniżenia podstawy opodatkowania z tytułu obniżenia ceny lub dodatkowo ze względu na zwrotu towaru.

Zdaniem NSA podatek VAT płaci się od rat leasingowych należnych oraz wymaganych na dzień rozwiązania umowy, pomniejszonych o stosowaną część odsetkową oraz wartość ewentualnie zwróconego finansującemu przedmiotu leasingu.

NSA, 28.09.2017 r., sygn. akt: I FSK 2053/15

Piotr Szulczewski, PIT.pl