Nowe przepisy mają zapobiec nadużywaniu praw procesowych przez nielojalnych dłużników (projekt)

Redakcja PIT.pl

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczął prace nad projektem ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany w nim ujęte mają przede wszystkim usprawnić postępowanie oraz zapobiec nadużywaniu praw procesowych przez nielojalnych dłużników.

Prace legislacyjne nad projektem są aktualnie prowadzone przez Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian kodyfikacyjnych. Rządowy projekt zakłada między innymi wprowadzenie całkowicie nowego postępowania odrębnego, jakim będzie postępowanie z udziałemkonsumentów. Sprawami rozpoznawanymi na podstawie tych przepisów byłyby postępowania o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy oraz o roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, o ile konsument ten jest stroną tego sporu sądowego. Dla zastosowania

przepisów nowego postepowania odrębnego nie stanowiłoby przeszkody zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez stronę, która była dotychczas przedsiębiorcą.

Ważne zmiany w postępowaniu cywilnym

Ułatwieniami i usprawnieniami w tym postępowaniu odrębnym, w stosunku do klasycznego

procesu, byłyby:

  1. umożliwienie wytoczenia powództwa przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta (w przypadku braku właściwości wyłącznej);
  2. stronę, będącą przedsiębiorcą, obowiązywałaby prekluzja dowodowa (a więc wszystkie twierdzenia i dowody winne być powołane w pierwszym piśmie w sprawie); jedynym wyjątkiem byłaby sytuacja, w której strona ta nie jest zastępowania przez profesjonalnego pełnomocnika – wówczas sąd wezwie do złożenia pisma ze wszystkimi twierdzeniami i dowodami;
  3. jeśli strona będąca przedsiębiorcą przed wytoczeniem powództwa zaniecha próby dobrowolnego rozwiązania sporu, uchyli się od udziału w takiej próbie lub uczestniczy w niej w złej wierze i przez to przyczyni się do zbędnego wytoczenia powództwa lub wadliwego określenia przedmiotu sprawy, niezależnie od wyniku postępowania sąd będzie mógł obciążyć tę stronę kosztami procesu w całości lub części, a w uzasadnionych przypadkach nawet podwyższyć je (nie więcej niż dwukrotnie).

Nowe przepisy w kodeksie cywilny mają zapobiec nadużywaniu praw procesowych przez nielojalnych dłużników

Źródło: shutterstock

Konkludując, wskazać należy, że postępowanie to będzie znacząco uprzywilejowywać konsumenta. Będzie on mógł wytoczyć powództwo w miejscu swojego zamieszkania, co spowoduje brak konieczności dojazdów do sądu właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Oczywiście właściwość sporów wszczynanych przez przedsiębiorcę się nie zmieni, a więc w praktyce będą one rozpoznawane w miejscu

zamieszkania pozwanego konsumenta. Dodatkowo, wprowadzono instytucję prekluzji dowodowej, która obowiązuje jednak jedynie przedsiębiorców. Najbardziej doniosłe znaczenie może być jednak przypisane ostatniej zmianie, dotyczącej dobrowolnego rozwiązania sporu. Przedsiębiorca będzie bowiem ustawowo związany do podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu.

Autor: Aleksandra Klukowska, kancelaria Graś i Wspólnicy

Przychody