Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.

Gazeta Podatkowa

Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć ostateczne terminy m.in. na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 r. Początkowo regulacje dotyczące wydłużenia tych terminów miały dotyczyć tylko organizacji non-profit, jednak po przeanalizowaniu sygnałów dobiegających od księgowych oraz biur rachunkowych borykających się ze skutkami trzeciej fali pandemii COVID-19 objęto nimi także jednostki sektora prywatnego oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Rozporządzenie nowelizujące

W 2020 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), które wydłużało terminy dotyczące niektórych obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową zasadniczo za rok obrotowy kończący się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r. Odnosiło się więc m.in. do sprawozdań finansowych sporządzanych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nowe ostateczne terminy dotyczące sprawozdań finansowych za 2020 r.
Źródło: shutterstock.com

Obecnie wydano przepisy nowelizujące to rozporządzenie, przy czym nowelizacja polega na wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących wydłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową zasadniczo za rok obrotowy kończący się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r. Obejmuje to zatem m.in. sprawozdania finansowe sporządzane na dzień 31 grudnia 2020 r. Przepisy nowelizujące to rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 572).

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dla jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości - z wyjątkiem jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059) - mocą rozporządzenia nowelizującego dokonano przesunięcia następujących wynikających z ustawy o rachunkowości terminów:

1) zakończenia inwentaryzacji, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy - o 90 dni (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. nie ma zastosowania przedłużenie tego terminu, bo upłynął on przed dniem 31 marca 2021 r. - inwentaryzację w drodze spisu z natury i potwierdzenia sald za 2020 r. należało zakończyć do 15 stycznia 2021 r.),

2) sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy - o 90 dni (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. nie ma zastosowania przedłużenie tego terminu, bo zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2020 r. należało sporządzić do 26 marca 2021 r.),

3) zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy - o 3 miesiące (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. ostateczny termin zamknięcia ksiąg to obecnie 30 czerwca 2021 r.),

4) sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy - o 3 miesiące (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. ostateczny termin jego sporządzenia to aktualnie 30 czerwca 2021 r.),

5) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - o 3 miesiące (w odniesieniu do sprawozdania sporządzanego na dzień 31 grudnia 2020 r. ostateczny termin jego zatwierdzenia to teraz 30 września 2021 r.).

Odnośnie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości) inne zasady przewidziano dla:

  • spółdzielni mieszkaniowych - ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dla nich wydłużono do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
  • innych jednostek, niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, w których ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i brak możliwości ich zwołania przy ograniczeniach epidemicznych (przesłanka nr 1) oraz brak możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (przesłanka nr 2) nie jest możliwe zatwierdzenie sprawozdania w terminie określonym w ustawie o rachunkowości - ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego dla tych jednostek wydłużono do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek ze wskazanych przesłanek.

Przepisy dotyczące wydłużenia terminów na zatwierdzenie sprawozdań spółdzielni mieszkaniowych i innych wskazanych jednostek mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r. Nie ma tu ograniczenia do roku obrotowego 2020, zatem wydłużenie to obejmie również następne lata obrotowe, o ile nadal będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii i związane z nim ograniczenia. Warto przypomnieć, że omawiane rozporządzenie w wersji pierwotnej (sprzed nowelizacji) przewidywało podobne wydłużenie terminów na zatwierdzenie sprawozdania finansowego wymienionych jednostek dotyczącego roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r. (czyli m.in. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r.).

Jednostki sektora finansów publicznych

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną termin określony w ustawie o rachunkowości w:

1) art. 26 ust. 3 pkt 1, w zakresie zakończenia inwentaryzacji, przedłużono o 30 dni,

2) art. 24 ust. 5 pkt 2, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, przedłużono o 30 dni,

3) art. 12 ust. 2 pkt 1 przedłużono o miesiąc,

4) art. 52 ust. 1 przedłużono o miesiąc,

5) art. 53 ust. 1 przedłużono o miesiąc.

Ponadto o 30 dni wydłużono terminy określone w § 26 ust. 3, § 32 ust. 2 oraz § 34 ust. 1-2, 4, 7 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Termin określony w § 32 ust. 1 tego rozporządzenia przedłużono o miesiąc.

Wymienione wydłużenia mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

Z kolei terminy określone w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), przypadające w 2021 r., przedłużono o 30 dni.

Pytania BILANS 2020

Nadal pracuję nad przygotowaniem sprawozdania finansowego za 2020 r. Wiąże się to m.in. z dokonywaniem zapisów w niezamkniętych jeszcze księgach za 2020 r. Jak wobec tego traktować fakt, że nie przedłużono terminu na sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej?

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2020 r. należało sporządzić w ciągu 85 dni od dnia bilansowego, tj. do 26 marca 2021 r. Tak wynika z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Na mocy przepisów znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji przedłużono m.in. termin zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2020 r. i sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok, jednak nie przesunięto terminu na sporządzenie zestawienia obrotów i sald księgi głównej za ten rok. W praktyce może więc mieć miejsce sytuacja, że po dniu 26 marca 2021 r., w wyniku ujęcia w księgach 2020 r. zdarzeń dotyczących tego roku ujawnionych przed dniem faktycznego zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok, trzeba będzie sporządzić ponowne zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej z datą późniejszą.

 

Przepisy rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. nie zawierają regulacji dotyczącej wydłużenia terminu sporządzenia sprawozdania z działalności za 2020 r. Czy oznacza to, że spółka kapitałowa, której dotyczy obowiązek sporządzenia tego sprawozdania, musiała je sporządzić do 31 marca 2021 r.?

NIE. Jak stanowi art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w przypadku m.in. spółki kapitałowej kierownik jednostki powinien sporządzić sprawozdanie z działalności jednostki wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym. Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego wyznacza art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości i został on na mocy wspomnianego w pytaniu rozporządzenia wydłużony do 30 czerwca 2021 r. Z art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że przepisy m.in. art. 52 ust. 1 stosuje się odpowiednio również do sprawozdania z działalności jednostki określonego w art. 49 ustawy. W konsekwencji ostateczny termin na sporządzenie sprawozdania z działalności za 2020 r. upływa także 30 czerwca 2021 r.

 

Jesteśmy jednostką spoza sektora finansów publicznych. Sporządziliśmy sprawozdanie finansowe za 2020 r. przed dniem 31 marca 2021 r. Czy w związku z tym musimy je zatwierdzić w podstawowym terminie (do 30 czerwca 2021 r.), czy obowiązuje nas wydłużony termin (do 30 września 2021 r.)?

Rozporządzenie, na mocy którego wydłużono terminy m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., wyznacza ostateczne terminy na wykonanie tych obowiązków. Informacja o przesunięciu tych terminów pojawiła się w ostatnich dniach marca 2021 r. Część jednostek sporządziła już sprawozdanie finansowe za 2020 r. przed datą 31 marca 2021 r. Także tych jednostek dotyczą wydłużone terminy na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r., co oznacza, że takie sprawozdanie jednostki spoza sektora finansów publicznych może zostać zatwierdzone do 30 września 2021 r.

 

Czy wydłużone zostały też terminy dotyczące składania sprawozdań finansowych za 2020 r. do KRS lub KAS?

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. został wydłużony, co w konsekwencji może wydłużyć ostateczne terminy na złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r. do niektórych instytucji (gdy są powiązane z datą faktycznego zatwierdzenia tego sprawozdania). Chodzi tu m.in. o termin złożenia sprawozdania finansowego za 2020 r. do Szefa KAS przez podatników pdop niefigurujących w rejestrze przedsiębiorców KRS (w ciągu 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania - art. 27 ust. 2 ustawy o pdop - Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.), złożenia w KRS sprawozdania finansowego za 2020 r. przez jednostki objęte tym rejestrem (w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania - art. 69 ustawy o rachunkowości) czy złożenia sprawozdania finansowego za 2020 r. do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania - art. 70 ustawy o rachunkowości). Ponadto trzeba wiedzieć, że na mocy rozporządzenia dotyczącego wydłużenia terminów m.in. sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. wydłużono termin na złożenie sprawozdania finansowego za 2020 r. przez podatników pdof do Szefa KAS (o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy o pdof - Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) - do dnia 31 lipca 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)


autor: Dorota Przybyszewska
Gazeta Podatkowa nr 29 (1800) z dnia 2021-04-12

Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Koronawirus w PolsceHOT