Pobierz e-pity 2019

Nowa ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej: będzie 40 zmian w przepisach

Iwona Maczalska 10.07.2014 09:00 (aktualizacja: )

Do Sejmu trafił projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt zakłada wprowadzenie około 40 zmian m.in. w ustawie o PIT, VAT, ZUS, czy ustawie o podatku akcyzowym.

Wśród wskazanych w projekcie ustawy propozycji zmian znajdują się:

  1. Zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy – rozszerzające zwolnienie z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy u nowego pracodawcy – jeżeli przedstawią one aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę),
  2. Zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – zakładające wydłużenie terminu rozliczenia podatku VAT w imporcie dla AEO, czy też zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R,
  3. Zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – zakładające m.in. zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania służbowego pojazdu do celów prywatnych systemem ryczałtowym, uproszczenie rozliczeń podatkowych w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasach fiskalnych, czy tez zwolnienie z podatku PIT świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu dowozu do zakładu pracy organizowanego przez pracodawcę,
  4. Zmiany w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – zakładające zniesienie obowiązku sprawdzania przez płatników prawidłowości danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zniesienie obowiązku płatników przekazywania informacji z raportów miesięcznych przez płatników składek,
  5. Zmiany w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – obejmujące w szczególności zmniejszenie wymogu stosowania pisemnej umowy przy usługach certyfikacyjnych, czy też umożliwienie złożenia potwierdzenia zapoznania się z warunkami korzystania z certyfikatu w formie elektronicznej,
  6. Zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – obejmujące w szczególności zmiany w zasadach ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie lub eksporcie samochodów osobowych, a także wprowadzenie ułatwienia w obrocie olejami opałowymi,
  7. Zmiany w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne – zakładające wprowadzenie możliwości wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa niepreferencyjnego i ułatwienie dostępu do tej usługi,
  8. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych – zmierzające do zwiększenia skali wykorzystywania przez przedsiębiorców gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych,
  9. Zmiany w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – zakładające zwolnienie mikroprzedsiebiorców z obowiązku przekazywania informacji i danych statystycznych, za rok kalendarzowy, w którym zarejestrowali swoją działalność,
  10. Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – zakładająca m.in. rozszerzenie kompetencji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a także zwolnienie administratorów danych z obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO.

Projekt ustawy został skierowany do konsultacji społecznych. Ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Iwona Maczalska, PIT.pl