Notatka służbowa nie zawiesza biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Piotr Szulczewski 20.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

Sama notatka co do przeprowadzonej czynności wezwania strony do stawienia się celem przekazania mu określonych informacji, nie zawiesza terminów przedawnienia.

Notatka służbowa nie zawiesza biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Notatka służbowa nie zawiesza biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego / YAY foto

Jak wskazał NSA, przerwy przedawnienia postępowania nie może powodować notatka służbowa urzędnika, z której wynika jedynie, że skarżący odmówił przyjęcia wezwania do stawienia się celem przedstawienia mu zarzutów. Jeżeli z notatki nie wynika bezspornie, że podatnikowi było wiadomo, iż wezwanie dotyczyło zarzutów odnoszących się do ściśle określonych okresów rozliczeniowych – to podatnik nie posiada wiedzy, co do zawieszenia przedawnienia konkretnych zobowiązań. Jako, że wiedza taka jest minimalnym warunkiem, by przedawnienie przestało biec, to jej brak powoduje, że przedawnienie dalej trwa, aż do momentu prawidłowego (skutecznego) poinformowania podatnika o zawieszeniu tego terminu.

W efekcie orzeczenia NSA uznać należy, że urzędnik musi precyzyjnie wskazać podatnikowi fakt zawieszenia biegu przedawnienia jego zobowiązań podatkowych. Czym innym jest forma i zakres przekazanej informacji powodującej zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania, a czym innym ustalenie, że taka informacja została bez wątpienia przekazana. Można zatem wywieść, że przekazać informację można ustnie, w ramach toczącego się postępowania – i udokumentowanie jej protokołem, niemniej nie każda informacja przekazana podatnikowi o czynnościach toczących się w stosunku do niego daje prawo do – niekorzystnego dla podatnika - zawieszenia przedawnienia.

Odpowiednie przekazanie informacji o zawieszeniu stanowi niezbędną przesłankę ustalenia, że podatnik uzyskał przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania wiedzę, o której mowa wyżej, skutkującą zawieszeniem biegu tegoż terminu. Pewność (klarowność) ustaleń, co do powzięcia przez podatnika owej wiedzy znajduje silne umocowanie w wartościach konstytucyjnych (uzasadnia je zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa).

Urzędnicy, którzy informują podatników o kolejnych czynnościach – muszą to zatem robić precyzyjnie i umiejętnie, w oparciu o poszanowanie zasad zaufania do państwa). W innym przypadku ich działania nie przyniosą negatywnych dla podatnika skutków prawnych.

Wyrok NSA z 13.09.2017, sygn. akt I FSK 2184/15 -

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Kontrola